Now showing items 21-40 of 2733

 • Metodologia rachunku kosztów i wyników w controllingu (added: 2019-07-01) 

  Boczkowska, Barbara (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  "Etapem końcowym aktualnego rachunku kosztów jest analiza i ocena rzeczywiście poniesionych kosztów. Analiza kosztów ma ogromne znaczenie w ocenie działalności podmiotów gospodarczych, a wynika to z roli kosztów jako ...
 • Procedury celne (added: 2019-07-01) 

  Świerczyńska, Jowita (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  "Procedury celne to pewien ukształtowany przez prawo sposób postępowania w obrocie towarowym z zagranicą. Regulacja procedur przebiegła w sposób ewolucyjny. Prawo celne z 1933 roku regulowało następujące rodzaje procedur ...
 • Ratyfikacja umowy międzynarodowej w prawie polskim po II wojnie światowej (added: 2019-07-01) 

  Staszków, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  "Ratyfikacja jest jednym z etapów zawierania umowy międzynarodowej i stosowana jest zazwyczaj przy „solennym” jej zawieraniu. Sposób, w jaki dochodzi do ratyfikacji (a więc jakie organy państwa są upoważnione do takiej ...
 • Czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstw "zaawansowanych technologicznie" w świetle badań marketingowych (added: 2019-07-01) 

  Dołhasz, Magdalena; Kubacka, Dominika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  "Badania zaprezentowane w niniejszym artykule zostały zrealizowane dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Krakowski Park Technologiczny (SSE-KPT) przy współudziale Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A. F, Modrzewskiego w ...
 • Badania krakowskiego środowiska akademickiego dotyczące pomysłów na innowacyjne rozwiązania technologiczne i możliwości ich praktycznego wykorzystania (added: 2019-07-01) 

  Fatuła, Dariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  Ze wstępu: "Rozwój gospodarki opiera się w dużej mierze na rozwoju nowoczesnych technologii i rozwiązań organizacyjnych. Firmy działające w branżach wykorzystujących zaawansowane technologie są często siłą napędową także ...
 • Działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w zakresie tworzenia zastępczych środowisk rodzinnych (na przykładzie województwa małopolskiego) (added: 2019-07-01) 

  Sierankiewicz, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  Z wprowadzenia: "Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze są szeroko profilowanymi placówkami działającymi w obszarze pomocy społecznej na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodziny własnej, inicjującymi i powołującymi zastępcze ...
 • Media w kształceniu (added: 2019-07-01) 

  Tabora-Marcjan, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  "Na wstępie przytoczą wypowiedź profesora Jana Zborowskiego z publikacji wydanej ponad 30 lat temu; Ze środkami audiowizualnymi spotykamy się nic tyłko w szkole. Narzucają się one na każdym kroku. Rano budzi nas radio, ...
 • Naród, państwo, gospodarka, społeczeństwo w publicystyce konspiracyjnej Stronnictwa Narodowego (added: 2019-07-01) 

  Komaś, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  Ze wstępu: "Przemiany zachodzące w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku związane z transformacją ustrojową, a przede wszystkim pluralizacją systemu politycznego, spowodowały zwiększenie zainteresowania polską myślą ...
 • Wybrane zagadnienia przeciwdziałania bezrobociu. Empiryczne studium socjologiczne (added: 2019-07-01) 

  Blachnicki, Bogusław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  "Bezrobocie to temat, o którym mówi się powszechnie, i zjawisko społeczne, z którym wszyscy chcą walczyć. Czy w związku z tym przybywa nam wiedzy na ten temat? Czy mamy jakieś istotne pozytywne rezultaty tej walki? To ...
 • System partyjny Czech - zarys problemu (added: 2019-07-01) 

  Kubát, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  Ze wstępu: "Czeski system partyjny stał się w ostatnich latach po długim okresie nudy nader ciekawy i dostarcza politologom wiele inspiracji dla ich analiz i rozważań. W latach dziewięćdziesiątych był on na tle innych ...
 • Struktura Rady Ministrów w Rzeczpospolitej Polskiej a reforma centrum rządowego (added: 2019-07-01) 

  Grzybowski, Marian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  "Przedmiotem rozważań jest treść unormowań prawnych struktury Rady Ministrów (Rządu) RP oraz rządowej administracji centralnej w latach 1992-1999. Analizą objęto uregulowania prawne struktury Rządu i rządowej administracji ...
 • Globalizacja, antyglobaliści i głód mitu (added: 2019-07-01) 

  Horodyski, Miłosz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  "Procesy, jakie może dostrzec uważny obserwator doniesień medialnych, określane wspólną nazwą globalizacja albo globalizm^ najczęściej definiowane są publicznie poprzez system zaprzeczeń, a więc szereg twierdzeń, mówiących ...
 • Zakres kognicji sądu polubownego (added: 2019-07-01) 

  Maciąg, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  "Władysław Siedlecki określił sąd polubowny jako sąd niepaństwowy, „powołany zgodną wolą stron do rozstrzygnięcia ich sporu wyrokiem, mającym moc prawną na równi z wyrokiem sądu państwowego”. Sąd polubowny czerpie swą ...
 • Pedagogika czasu wolnego - tradycje a współczesne tendencje (added: 2019-07-01) 

  Panek, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  "Podejmując rozważania na temat pedagogiki czasu wolnego, jej historycznego ujęcia oraz współczesnych tendencji, warto sobie uświadomić, że czas wolny - chociaż jest pojęciem niezwykle subiektywnym, odmiennie traktowanym ...
 • Prawa osób starszych (added: 2019-07-01) 

  Szarota, Zofia (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  "Seniorzy, pokolenie III wieku, pokolenie laureatów... Te eufemizmy zarezerwowane są i określają ludzi powyżej sześćdziesiątki. Świat stanął wobec zmiany demograficznej - ludzkość się intensywnie starzeje. W najbliższych ...
 • Stereotypy i fakty. Kilka uwag o dziewiętnastowiecznym konserwatyzmie krakowskim (added: 2019-07-01) 

  Kloczkowski, Jacek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  "W okresie powojennym dzieła polskich myślicieli konserwatywnych były traktowane przez rodzime wydawnictwa z dużą rezerwą. Przez długie lata czytelnicy musieli zadowalać się wznowieniami Dziejów Polski w zarysie Michała ...
 • Promocja jako element polityki społeczno-gospodarczej Szwecji (added: 2019-07-01) 

  Czarny, Ryszard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  "Na początku XX wieku Szwecja była jednym z najuboższych krajów Europy. Stosunkowo szybki proces uprzemysłowienia zawdzięczała nie tylko zasobom naturalnym i polityce neutralności, ale również wysiłkowi swoich obywateli, ...
 • Liberalne, demokratyczne czy obywatelske? Społeczeństwo obywatelskie a liberalna demokracja (added: 2019-07-01) 

  Pietrzyk, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  "Współcześni autorzy, niejako idąc w ślady Alexisa de Tocqueville’a, bardzo mocno podkreślają związek teoretyczny i praktyczny pomiędzy społeczeństwem obywatelskim a liberalną demokracją, uznając istnienie społeczeństwa ...
 • Polskie wolnomularstwo - organizacja publiczna, warsztat intelektualny i nurt ideowy. Zarys charakterystyki (added: 2014-07-01) 

  Kargol, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  Celem artykułu będzie nacisk na aspekty społeczne, historyczne i polityczne, przy równoczesnej rezygnacji z wątków metafizycznych i towarzyszącej lożom od momentu ich powstania historii idei. Stąd w tak dużym stopniu ...
 • Dostosowywanie polskiego indywidualnego prawa pracy do prawa wspólnotowego (wybrane problemy) (added: 2014-11-07) 

  Wierzbińska, Halina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)