Now showing items 1901-1920 of 2005

  Title
  Zachód wobec kryzysu politycznego na Ukrainie (2013–2014) [1]
  Zadania samorządu terytorialnego wobec kryzysu w rodzinie [1]
  Zadośćuczynienie pieniężne na rzecz rodziców dziecka w fazie prenatalnej, które w wyniku deliktu urodziło się martwe (art. 446 § 4 k.c.) – glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie o sygn. Akt III CSK 286/14 [1]
  Zadośćuczynienie za krzywdy moralne w okresie międzywojennym ze szczególnym uwzględnieniem ustawodawstwa austriackiego [1]
  Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarkach w procesie transformacji. Aspekty teoretyczne [1]
  Zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego Niemiec jako konsekwencja procesów imigracyjnych [1]
  Zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski w XXI wieku w świetle analizy porównawczej kolejnych Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP [1]
  Zagrożenia i bezpieczeństwo międzynarodowe w perspektywie teologii politycznej Reinholda Niebuhra [1]
  Zagrożenie placówek szkolnych i uczelni atakami zabójców masowych (definicje, etiologia, prewencja) [1]
  Zainichi – „Niewidzialni ludzie”. Sytuacja mniejszości koreańskiej w Japonii [1]
  Zakażenie układu moczowego o etiologii Enterobacter sakazakii – opis przypadku [1]
  Zakres i charakter ujawnianych informacji w instytucji tzw. małego świadka koronnego [1]
  Zakres kognicji sądu polubownego [1]
  Zakres przedmiotowy odpowiedzialności członka korpusu służby cywilnej za naruszenie obowiązków służbowych [1]
  Zakupy transgraniczne jako determinanta polityki konsumenckiej Unii Europejskiej po 2007 roku [1]
  Zamówienia publiczne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – dyrektywa 2009/81/WE i jej implementacja do polskiego prawa krajowego [1]
  Zapętlenia polityki historycznej — przypadek rosyjski [1]
  Zapiski masona. Relacja Kurta Reichla z rozmowy z Andrzejem Strugiem w 1932 roku, w świetle polskiej historiografii [1]
  Zapobieganie marginalizacji społecznej głównym zadaniem Siemachy [1]
  Zapobieganie przemocy przez mediację [1]