Collections in this community

Recent Submissions

 • Dekada niełatwej wolności: przemiany polityczne w Czechach i na Słowacji w latach 1989-1999 (added: 2019-07-01) 

  Bankowicz, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  "Wydarzenia listopada 1989 r., które przeszły do historii pod nazwą „aksamitnej rewolucji”, stanowią bez wątpienia jeden z najbardziej znaczących punktów zwrotnych w historii Czechosłowacji. Doprowadziły one mianowicie ...
 • Partie polityczne jako czynnik zmian w katalogu zasad ustrojowych państwa demokratycznego i zasadniczy element konstrukcyjny zasady pluralizmu politycznego (added: 2019-07-01) 

  Kulig, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  "Partie polityczne w początkowym okresie swego rozwoju, a więc jeszcze jako mniej lub bardziej sformalizowane kluby czy koterie arystokratyczne napotykały na poważny opór polityczny, doktrynalny a wreszcie przeciwdziałanie ...
 • Dwie koncepcje udziału rad narodowych w życiu publicznym PRL (added: 2019-07-01) 

  Lewandowska-Malec, Izabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  Z wprowadzenia: "W latach 1990-1998 został wprowadzony samorząd terytorialny w jednostkach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Jego praktyczne funkcjonowanie wzbudza szeroką dyskusję społeczną. Krytyce poddaje się ...
 • Działalność posłów żydowskich w sejmie V kadencji (added: 2019-07-01) 

  Fałowski, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  "W sejmie ostatniej kadencji w ławach reprezentantów mniejszości żydowskiej zasiedli syjoniści: Emil Sommerstein, Salomon Seidenman, Izaak Schwarzbart oraz związani z kręgiem ortodoksji: Jakub Lejb Mincberg i Jankiel ...
 • Ryty masońskie - źródła i korzenie (added: 2019-07-01) 

  Kargol, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  "Wbrew powszechnemu przekonaniu masoneria nie powstała dopiero w 1717 r., od kiedy to większość badaczy jest skłonna przyjmować jej historyczną pewność. W rzeczywistości jest znacznie starsza. Zapewne z tego powodu ...
 • Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec Wspólnoty Niepodległych Państw u progu XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem miejsca i roli Rosji (added: 2019-07-01) 

  Cziomer, Erhard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  "Celem opracowania jest syntetyczne przedstawienie polityki rządu Republiki Federalnej Niemiec (RFN) wobec państw byłego ZSRR, określanych jako Wspólnota Niepodległych Państw (WNP). Wyłączenie krajów bałtyckich z ...
 • Stabilizacja systemu demokratycznego: wybory parlamentarne 1997 w Polsce (added: 2019-07-01) 

  Dudek, Antoni (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  "W 1997 r. Polacy mogli dwukrotnie uczestniczyć w powszechnym głosowaniu. Zanim zakończyła się kadencja sejmu wybranego w 1993 r., który jako pierwszy w dziejach III Rzeczpospolitej pracował przez cztery lata, odbyło się ...
 • Skrajna prawica w demokracjach zachodnioeuropejskich (added: 2019-07-01) 

  Bankowicz, Bożena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  "Często bywa powtarzany pogląd, że jednym z najbardziej charakterystycznych i znaczących rysów pre-millenijnej polityki w demokracjach Europy Zachodniej jest swoisty renesans idei, mchów i partii skrajnie prawicowych. Z ...
 • Integracja europejska. Tworzenie wspólnej przestrzeni ochrony praw człowieka w ramach Unii Europejskiej (added: 2019-07-01) 

  Bednarczyk, Bogusława (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  "Pierwsze koncepcje politycznej i gospodarczej integracji Europy formowane były już w XIX w. Jednakże dopiero po zakończeniu drugiej wojny światowej powstały warunki do urzeczywistnienia idei integracji regionalnej w ...
 • Polskie oddziały wartownicze przy armii amerykańskiej we Francji (added: 2019-07-01) 

  Brzoza, Czesław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  "Dowództwo przygotowujących się do inwazji na kontynent wojsk alianckich było świadome faktu, że czeka na nie wiele zadań, które z powodzeniem mogłyby być wykonywane nie przez oddziały wojskowe, potrzebne przede wszystkim ...
 • Wolność republikańska. Na marginesie debaty o tradycji republikańskiej w "atlantyckiej" myśli politycznej (added: 2019-07-01) 

  Szlachta, Bogdan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  "Przed ćwierćwieczem rozpoczęła się w zachodnich ośrodkach akademickich debata dotycząca treści i znaczenia ideału republikańskiego kreślonego nade wszystko przez myślicieli włoskiego renesansu dla „atlantyckiej tradycji ...
 • Polityka bezpieczeństwa i obronna Stanów Zjednoczonych w początkach XXI w. (added: 2019-07-01) 

  Zyblikiewicz, Lubomir W. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  "Polityka bezpieczeństwa i obronna Stanów Zjednoczonych wczesną jesienią 2001 r. znajduje się w punkcie zwrotnym. Wydarzenia 11 września uwypukliły ogromną sprzeczność między przytłaczającą potęgą, bezwzględną i względną, ...
 • Pierwsze regulacje prawne z zakresu ochrony przyrody na ziemiach polskich (added: 2019-07-01) 

  Malec, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  "Prawo ochrony przyrody stanowi jeden z nowszych działów prawa administracyjnego, powstały w II połowie XIX w., bo choć chronienie skarbów przyrody znajdowało swoje odzwierciedlenie w ustawodawstwie już w średniowieczu, ...
 • Psychologia religii w Polsce. Punkty zwrotne i współczesne wyzwania (added: 2019-07-01) 

  Socha, Paweł M. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  "Fakt istnienia psychologii religii jest w Polsce zjawiskiem nieco dziwnym. Zainicjowana na początku XX w., kiedy Polska nie widniała na mapach, psychologia religii uprawiana była dość okazjonalnie. Możliwe, że jedną ...
 • Ratyfikacja umowy międzynarodowej w prawie polskim po II wojnie światowej (added: 2019-07-01) 

  Staszków, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  "Ratyfikacja jest jednym z etapów zawierania umowy międzynarodowej i stosowana jest zazwyczaj przy „solennym” jej zawieraniu. Sposób, w jaki dochodzi do ratyfikacji (a więc jakie organy państwa są upoważnione do takiej ...
 • Tatarzy polscy. Wizja narodu i polskości grupy (added: 2019-07-01) 

  Warmińska, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  "We współczesnym świecie podzielonym na narody od każdego człowieka oczekuje się, iż odnajdzie w nim swoje miejsce i określi się w narodowych kategoriach. Dlatego też tworzenie wizji wspólnoty narodowej a także konstruowanie ...
 • Media w kształceniu (added: 2019-07-01) 

  Tabora-Marcjan, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  "Na wstępie przytoczą wypowiedź profesora Jana Zborowskiego z publikacji wydanej ponad 30 lat temu; Ze środkami audiowizualnymi spotykamy się nic tyłko w szkole. Narzucają się one na każdym kroku. Rano budzi nas radio, ...
 • Liczba i rozmieszczenie ludności niemieckiej na Pomorzu w okresie II Rzeczpospolitej (added: 2019-07-01) 

  Szczurek, Wiesław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  "Zagadnienie liczby i rozmieszczenia ludności niemieckiej na Pomorzu było przedmiotem żywego zainteresowania publicystyki polskiej jak i niemieckiej okresu międzywojennego. Badania nad zmianami w składzie etnograficznym ...
 • Prawa osób starszych (added: 2019-07-01) 

  Szarota, Zofia (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  "Seniorzy, pokolenie III wieku, pokolenie laureatów... Te eufemizmy zarezerwowane są i określają ludzi powyżej sześćdziesiątki. Świat stanął wobec zmiany demograficznej - ludzkość się intensywnie starzeje. W najbliższych ...
 • Procedury celne (added: 2019-07-01) 

  Świerczyńska, Jowita (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  "Procedury celne to pewien ukształtowany przez prawo sposób postępowania w obrocie towarowym z zagranicą. Regulacja procedur przebiegła w sposób ewolucyjny. Prawo celne z 1933 roku regulowało następujące rodzaje procedur ...

View more