Show simple item record

Odpowiedzialna przedsiębiorczość i innowacyjność w rozwoju przedsiębiorstwa

dc.contributor.authorChodyński, Andrzej
dc.date.accessioned2018-02-21T16:55:57Z
dc.date.available2018-02-21T16:55:57Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationW: Społeczna odpowiedzialność biznesu i innowacyjność a zarządzanie zrównoważonym rozwojem. (red.) Dariusz Fatuła. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2017, s. 9-25.pl
dc.identifier.isbn978-83-65208-93-4pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/18784
dc.descriptionPublikacja recenzowana / Peer-reviewed publicationpl
dc.description.abstractW rozdziale omówiono podstawowe czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstwa na różnych etapach jego rozwoju oraz zmiany w realizowanych modelach biznesu w kontekście odpowiedzialności społecznej. Zwrócono uwagę, że na rozwój przedsiębiorstwa wpływają m.in.: powszechność zjawisk globalizacyjnych oraz wzrost wpływu kryzysów w skali globalnej, w tym kryzysów pozaekonomicznych. Podkreślono znaczenie odpowiedzialności biznesowej. Szczególną uwagę zwrócono na rolę odpowiedzialnych zachowań przedsiębiorczych w rozwoju firmy na tle nurtów w przedsiębiorczości o nastawieniu ekonomicznym, psychologicznym i socjologicznym. Sformułowany został pogląd, że zachowania o charakterze przedsiębiorczym, towarzyszące rozwojowi przedsiębiorstwa, mogą przyjmować formę odpowiedzialnej przedsiębiorczości. W nawiązaniu do rozwoju organizacji podkreślono rolę przedsiębiorczości społecznej. Zwrócono uwagę na model procesu społecznej przedsiębiorczości w organizacji komercyjnej. Podkreślono, że rozwój przedsiębiorstwa można analizować uwzględniając dwa, historycznie odmienne, punkty widzenia na rolę przedsiębiorcy: równoważenia w sytuacji, gdy rynek odbiega od stanu równowagi, bądź odchodzenia od stanu równowagi poprzez destrukcję. Wskazano na powiązania zachowań przedsiębiorczych z tworzeniem odpowiedzialnych innowacji. Podkreślono, że realizacja ścieżki rozwojowej przedsiębiorstwa wymaga kształtowania odpowiedzialnego przywództwa w powiązaniu z przywództwem etycznym w kontekście tworzenia odpowiedzialnego biznesu. Uwzględniono znaczenie czynnika kulturowego w realizacji odpowiedzialnego biznesu.pl
dc.description.abstractThe basic factors have been discussed that aff ect development of the company at various stages of its development and changes in the executed business models in the context of responsibility. Attention has been paid to the fact that the delopment of the company is dependent on, among others: universality of globalisation phenomena, and increased eff ect of crises in the gobal scale, includind non-economic crisis. The signifi cance of business responsibility has been emphasised. Special attention has been paid to the role of responsible entrepreneurship behaviours in the development of the company in view of the trends in entrepreneurship of economic, psychological and sociological approaches. The view has been formulated that entrepreneurship behaviours associated with the development of the company may assume the form of responsible entrepreneurship. In reference to the development of the organisation, the role of social entrepreneurship has been emphasised. Attention has been paid to the model of the social entrepreneurship process in a commercial organisation. The fact has been emphasised that development of a company may be analysed with two historically diff erent perceptions of the role of the entrepreneur taken into account: balancing in the situation when the market deviates from the state of balance or deviating from the state of balance with destruction. The realationships of entrepreneurship bahaviours with creation of responsible innovations have been indicated. It has been emphasised that execution of the development path of the company requires development of responsible leadership in reference to ethical leadership in the context of creation of responsible business. The meaning of the cultural factor in execution of responsible business has been taken into consideration.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectrozwój przedsiębiorstwapl
dc.subjectodpowiedzialna przedsiębiorczośćpl
dc.subjectodpowiedzialna innowacyjnośćpl
dc.subjectcompany developmentpl
dc.subjectresponsible entrepreneurshippl
dc.subjectresponsible innovativenesspl
dc.subject.otherEkonomiapl
dc.titleOdpowiedzialna przedsiębiorczość i innowacyjność w rozwoju przedsiębiorstwapl
dc.title.alternativeResponsible entrepreneurship and innovativeness in the development of the companypl
dc.typeFragment książkipl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska