Show simple item record

Urbanistyka krajobrazu i krajobraz urbanistyczny. Teoria: Praktyka: Edukacja

dc.contributor.authorKosiński, Wojciech
dc.contributor.authorZieliński, Miłosz
dc.date.accessioned2017-06-09T06:37:18Z
dc.date.available2017-06-09T06:37:18Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationPrzestrzeń i Forma 2016, nr 25, s. 7-52.pl
dc.identifier.issn1895-3247pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/12748
dc.descriptionArtykuł recenzowany / peer-reviewed article; DOI: 10.21005/pif.2016.25.A-01pl
dc.description.abstractAutorzy przedstawiają ważną i rosnącą rolę urbanistyki krajobrazu jako dziedziny badań, twórczości oraz dydaktyki. Ta dyscyplina, usytuowana jest logicznie pomiędzy architekturą krajobrazu a urbanistyką. Nabiera w naszych oczach autonomii, wykreowując nowych znakomitych specjalistów, budząc konkretne profesjonalne zainteresowanie i zaangażowanie czołowych twórców współczesnych działających w różnych skalach, w tym planistów i „star-architektów”. Przyczynami narastania zapotrzebowania i popularności urbanistyki krajobrazu są uwarunkowania i wyzwania 21 wieku, w tym poszukiwanie paradygmatu nowoczesnego, pięknego i ekologicznego miasta. Powodem rozwoju urbanistyki krajobrazu jest również niewystarczający charakter znacznej części współczesnej architektury krajobrazu. Pozostaje ona zorientowana w nadmiernym, niezrównoważonym stopniu na przyrodzie i kameralnej, tradycyjnej sztuce ogrodowej, z niedostatkiem innowacji artystycznych i technicznych w szerokich skalach; kolejną luką wypełnianą przez urbanistykę krajobrazu jest niewystarczająca wrażliwość współczesnej urbanistyki na estetykę, kompozycję, artyzm, kontekst, i na tworzywa przyrodnicze. W tym świetle urbanistyka krajobrazu rysuje się jako optymalna, nowatorska dyscyplina naukowa, projektowa i dydaktyczna; – odpowiadająca na szerokie zamówienie społeczne i na wymogi wysokiej profesjonalnej kultury nt. dobrego, przyjaznego miasta zrównoważonego i nt. nowego paradygmatu pięknego miasta 21 wieku.pl
dc.description.abstractThe Authors wish to introduce their readers to landscape urbanism as a field of research, practical implementation and education. It is a discipline which occupies the logical seam between landscape architecture and urban design. We can currently observe as it becomes more and more autonomous, producing new outstanding specialists and yielding solid professional interest and the involvement of leading professionals who work in the various spatial scales, including urban planners and "starchitects". The reason for the rising need for and the popularity of landscape urbanism are the challenges and conditions of the XXI century, including that of the search for the paradigm of a modern, beautiful and environmentally friendly city. The reason for the development of landscape urbanism is the insufficient character of a large part of modern landscape architecture. It remains oriented towards the small-scale, traditional art of gardening and the natural element, forgoing artistic and technological innovation on the broader scales. Another gap that is being filled in by landscape urbanism is that of the lack of sensitivity of modern urban planning to the issues of aesthetics, composition, artistic creation, context and the natural medium. When viewed from this angle, landscape urbanism can be seen as an optimal, innovative scholarly, practical and educational discipline - meeting the broad demand of both society and higher professional culture regarding the development of good, friendly and sustainable cities, as well as pursuing the development of a new paradigm of a beautiful XXI century city.pl
dc.language.isoplpl
dc.language.isoenpl
dc.publisherKatedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznegopl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectkrajobraz urbanistycznypl
dc.subjectmiasto zrównoważonepl
dc.subjectparadygmat miasta XXI wiekupl
dc.subjecturbanistyka krajobrazupl
dc.subjecturban landscapepl
dc.subjectsustainable citypl
dc.subjectparadigm of the city of the XXI centurypl
dc.subjectlandscape urbanismpl
dc.subject.otherArchitekturapl
dc.subject.otherGospodarka przestrzennapl
dc.subject.otherPedagogikapl
dc.titleUrbanistyka krajobrazu i krajobraz urbanistyczny. Teoria: Praktyka: Edukacjapl
dc.title.alternativeLandscape urbanism and the urban landscape. Theory, Practice, Educationpl
dc.typeArtykuł*
dc.identifier.eissn2391-7725


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska