Now showing items 1-20 of 22

 • Aspekty kształtowania bezpiecznej przestrzeni na przykładzie wybranej gminy (added: 2020-02-03) 

  Gawron, Iwona; Trzcińska, Honorata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Głównym obszarem tematycznym publikacji, będącym inspiracją do podjęcia tematu, jest przeciwdziałanie zagrożeniom przestępczością za pomocą rozwiązań przestrzennych oraz związkami ukształtowania przestrzeni i występowaniem ...
 • Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka nr 3-4, 2010 (added: 2014-04-03) 

  Molo, Beata; Młynarski, Tomasz; Cyganik, Magdalena; Danielewicz, Krzysztof; Zalewska-Śmigasiewicz, Ewa; Suchojad, Monika; Biernat-Guzdkiewicz, Aneta; Banszel, Michał; Brańka, Robert; Gaura, Natalia; Ibek, Anna; Konieczny, Jerzy; Księska, Gabriela; Kuziorowicz, Olga; Latos, Agata; Matyjasik, Ewelina; Wargowski, Olgierd; Widacki, Michał; Sęk, Andrzej; Tokarski, Henryk; Ziarko, Janusz; Czermińska, Małgorzata; Aksamitowski, Andrzej; Skałuba, Piotr; Ożóg, Justyna; Furier, Andrzej; Kraj, Kazimierz; Czarniawski, Adam (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
 • Czy mieszkaniec gminy ma prawo tworzenia prawa lokalnego (added: 2019-06-11) 

  Fleszer, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Nie ulega wątpliwości, że podmiotem praw w samorządzie terytorialnym są jego mieszkańcy. W drodze aktu wyborczego dokonują rozstrzygnięcia w sprawach ich dotyczących. Mogą to uczynić w dwojakiej formie – przez głosowanie ...
 • Działalność gospodarcza gmin - wybrane zagadnienia (added: 2020-02-12) 

  Folgier, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  The district is one of the three units into which Polish country is divided. It encompasses citizens (who comprise the local community) and the district area. It possesses legal entity, is a legitimate owner of various ...
 • Europejska karta samorządu terytorialnego a regulacje prawa krajowego dotyczące statutów gmin (added: 2019-06-25) 

  Tor, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Statuty jednostek samorządu terytorialnego w Polsce zajmują szczególne miejsce wśród aktów prawa miejscowego, czyli tych aktów normatywnych, które zawierają przepisy powszechnie obowiązujące na części terytorium państwa ...
 • Gmina jako pokrzywdzony w świetle art. 49 kpk (added: 2020-02-12) 

  Lewandowska-Malec, Izabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Zgodnie z art. 49 kpk, pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Mimo braku osobowości prawnej pokrzywdzonym może być także ...
 • Kontrola nad działalnością jednostek pomocniczych gminy (added: 2019-06-12) 

  Augustyniak, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Kontrola nad działalnością jednostek pomocniczych jest ważnym elementem podmiotowości wspólnoty gminnej1. Kontrola polega na badaniu prawidłowości działania jednostki – weryfikacji stanu rzeczywistego z postulowanym. ...
 • Län - szwedzki model samorządu regionalnego (added: 2019-06-25) 

  Pankowicz, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Ogromne zróżnicowanie regionalnych systemów sprawowania władzy poprzez rozwiązania samorządowe, bądź autonomiczne stało się w Europie faktem w ostatnich dekadach XX wieku i to niezależnie od unitarnej, czy regionalnej ...
 • Obowiązek gminy dostarczenia lokalu socjalnego (added: 2018-09-20) 

  Antoniuk, Jarosław R. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Artykuł stanowi analizę obowiązku gminy dostarczenia lokalu socjalnego, który przewidziany został w przepisach ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu ...
 • Opłaty adiacenckie jako dochody gmin (added: 2020-02-13) 

  Czaja-Hliniak, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Od początku transformacji funkcjonowania gospodarki wiele uwagi p o święca się kierunkom kolejnych reform polskiego systemu podatkowego. Jest to oczywiste z uwagi na rolę, jaką odgrywa system podatkowy tak w ...
 • Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2010 : Prawa człowieka w procesie stosowania prawa przez organy administracji publicznej (added: 2014-04-03) 

  Czaja-Hliniak, Irena; Celarek, Krystyna; Cebula, Sławomir; Buczek, Andrzej; Fleszer, Dorota; Feczko, Piotr; Kościelniak, Grzegorz; Krużołek, Klaudia; Paśnik, Jerzy; Pistol, Tomasz; Poździoch, Stefan; Szostak, Ryszard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  Artykuły zamieszczone w niniejszym numerze „Państwa i Społeczeństwa” przedstawione zostały na X Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w ramach sekcji tematycznej „Prawa człowieka ...
 • Partycypacja społeczna w środowiskach lokalnych (added: 2016-06-28) 

  Pietraszko-Furmanek, Iga (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Rozprawa Igi Pietraszko-Furmanek składa się, poza wstępem, z dwóch części: teoretycznej i badawczej, sześciu rozdziałów (proporcjonalnie rozdzielonych pomiędzy owe części) oraz zakończenia, aneksu i bibliografii. We ...
 • Prawne dylematy udostępniania informacji publicznej w polskiej administracji samorządowej (added: 2019-05-27) 

  Sęk, Andrzej; Popiało, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Jawność życia publicznego spełnia istotną rolę w działalności jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Stąd też w niniejszym artykule podjęto próbę ukazania zasad dostępu obywateli do informacji publicznej na szczeblu ...
 • Prawo swojszczyzny („Heimathrecht”) jako wyraz przynależności do gminy (added: 2020-02-18) 

  Kądzielawski, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Cechą charakterystyczną prawodawstwa austriackiego było określenie przynależności obywatela do gminy. Przynależność ta była nazywana stosunkiem swojszczyzny (Heimathrecht). Kwestie te normowała szczegółowo ustawa z dnia ...
 • Publiczno-prywatne partnerstwo w prywatyzowaniu zadań publicznych ze sfery bezpieczeństwa i porządku publicznego na szczeblu gminy (added: 2020-01-30) 

  Ziarko, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  W artykule omówiono narzędzie służące lokalnemu rozwojowi, jakim jest partnerstwo publiczno-prywatne. Wyjaśniono ideę partnerstwa, pokazując, czemu służy i na jakich zasadach funkcjonuje. Pokazano obszary wykorzystania ...
 • Rodzina wiejska w kontekście współczesnych przemian (na przykładzie wybranej gminy województwa podkarpackiego) (added: 2019-06-21) 

  Kycia, Alicja (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Znacząca liczba dostępnych opracowań dotyczących życia rodzin we współczesnym świecie skupia się na prezentacji ogólnej kondycji jednostki oraz jej funkcjonowania w systemie rodzinnym. Rzadko uwzględniane są w tych ...
 • Rola samorządu terytorialnego w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią turystyczną (added: 2017-10-10) 

  Kapera, Izabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Ze wstępu: Opracowanie podzielone zostało na pięć rozdziałów. Pierwszy dotyczy przestrzeni turystycznej rozpatrywanej zarówno poprzez analizę piśmiennictwa, jak i danych statystycznych odnoszących się do walorów, ...
 • Status prawny radnego jednostki pomocniczej gminy (added: 2019-06-14) 

  Augustyniak, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Z wprowadzenia: "W obowiązującym stanie prawnym istnieje możliwość utworzenia w obrębie gminy jednostek pomocniczych. Regulacja dotycząca organizacji i funkcjonowania tych jednostek w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie ...
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały, 2005 (added: 2019-06-13) 

  Nowak, Marek; Tarno, Jan Paweł; Wyporska, Joanna; Lewandowska-Malec, Izabela; Możdżeń-Marcinkowski, Michał; Czaja-Hliniak, Irena; Wolański, Robert; Aleszczyk, Józef; Cisowska-Mleczek, Katarzyna; Piocha, Stanisław; Dyczkowska, Joanna; Wierzbińska, Halina; Juruś, Dariusz; Stec, Piotr; Antoniuk, Jarosław R.; Mitev, Krasimir; Banasik, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  Ze wstępu: "Przekazywany do rąk czytelników zeszyt zawiera głównie prace naukowe pracowników Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Szkoły Wyższej. Prezentowany zbiór obejmuje szerokie spektrum zagadnień, w których ...
 • Turystyka w wymiarze międzynarodowym, regionalnym i lokalnym (added: 2019-06-25) 

  Kapera, Izabela; Bajgier-Kowalska, Małgorzata; Ostrowska, Barbara; Wójtowicz, Bożena; Čuka, Peter; Alejziak, Bożena; Tracz, Mariola; Prylińska, Monika; Gmyrek-Gołąb, Katarzyna; Cieślikowski, Krzysztof; Góra, Agnieszka; Żemła, Michał; Wakszyński, Mariusz; Kowalik, Arletta; Wolak, Grzegorz; Cziomer, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
  Ze wstępu: "Turystyka, nie bez powodu uznawana za jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki, stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego państw, regionów czy też miejscowości. Obecnie sektor ...