Now showing items 1-2 of 2

  • Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4 (XV), 2018 (Współpraca Międzynarodowa-Uwarunkowania globalne i regionalne) (added: 2019-06-29) 

    Paterek, Anna; Serricchio, Fabio; Malinowski, Krzysztof; Żarna, Krzysztof; Przybylska-Maszner, Beata; Klisz, Maciej; Malczyńska-Biały, Mira; Diawoł-Sitko, Anna; Zdanowski, Jerzy; Koźbiał, Krzysztof; Brataniec, Katarzyna; Wróblewski, Bartosz; Lasoń, Marcin; Zdziech, Dariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
    Z wprowadzenia: "Niniejszy czwarty tom „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” podejmuje próbę interdyscyplinarnego podejścia do badań nad współpracą międzynarodową, zweryfi kowania teoretycznych podstaw, pozwalających ...
  • Zakupy transgraniczne jako determinanta polityki konsumenckiej Unii Europejskiej po 2007 roku (added: 2019-06-29) 

    Malczyńska-Biały, Mira (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
    Artykuł oparty na analizie aktów prawa unijnego oraz literatury przedmiotu, ma na celu przedstawienie uwzględniania zjawiska zakupów transgranicznych na politykę konsumencką po 2007 r. Omówione zostały wybrane regulacje ...