Now showing items 1-20 of 4396

 • CERTYFIKACJA ZNAJOMOŚCI JĘZYKÓW OBCYCH DLA CELÓW SPECJALISTYCZNYCH – MIĘDZY TEORIĄ A RZECZYWISTOŚCIĄ (added: 2020-11-24) 

  Sendur, Agnieszka M. (Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, 2020)
  A certificate proving the holder’s proficiency in a foreign language for specific purposes (LSP) should guarantee that the person submitting such a document is able to perform specific professional tasks using the ...
 • Nauczyciele języków obcych a doskonalenie zawodowe w trybie zdalnym (added: 2020-11-23) 

  Sendur, Agnieszka M.; Kościńska, Agnieszka (Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, 2020)
  Zawód nauczyciela wymaga od osób go wykonujących ciągłych działań na rzecz rozwijania własnych kompetencji zawodowych. Mogą być one realizowane zarówno w sposób formalny – poprzez udział w propozycjach doskonalenia zawodowego ...
 • Powstawanie i kontynuacja państw Afryki Subsaharyjskiej: od państwa jurydycznego do empirycznego (added: 2020-11-20) 

  Srogosz, Tomasz (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2009)
  The problem of weakness of state structures in the Sub-Saharan Africa results from international law conditions of decolonization. The postcolonial states were created on the basis of the self-determination of “colonial ...
 • Wpływ wspólnych wartości na zjawisko izomorfizmu organizacyjnego (added: 2020-11-17) 

  Chodyński, Andrzej (Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2018)
  Zjawisko izomorfizmu organizacyjnego wiąże się z upodabnianiem się różnych organizacji. Autor prezentuje pogląd o wpływie podobieństwa kultur różnych krajów na kultury organizacyjne poszczególnych organizacji, a co za ...
 • Władztwo opłatowe gmin na przykładzie wybranych opłat (added: 2020-11-17) 

  Czaja-Hliniak, Irena (Wydawnictwo UMCS, 2019)
  "Pojęcie autonomii, a także decentralizacji, wiąże się z władztwem finansowym. Zastosowanie znajduje zasada ograniczonego władztwa podatkowego zdeterminowana konstytucyjną zasadą uchwalania podatków i innych danin publicznych ...
 • Świadkowie. Przy torze kolejowym Andrzeja Brzozowskiego (added: 2020-11-16) 

  Preizner, Joanna (Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2010)
  The starting point is the explanation of how Zofia Nałkowska got the story idea for her most famous book Medallions while working on the Committee for Investigation of Nazi War Crimes in Poland. The author then proceeds ...
 • Kilka refleksji na temat polityki „dobrej zmiany” (added: 2020-11-13) 

  Waniek, Danuta (Fundacja im. Kazimierza Kelles-Krauza, 2017)
  "Przez ostatnie miesiące byliśmy świadkami narastania politycznego napięcia, wywołanego cyniczną próbą szybkiego przejęcia przez PiS kontroli nad całością polskiego sądownictwa. W atmosferze politycznego skandalu partia ...
 • Handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne w rozwoju Małopolski (added: 2020-11-10) 

  Budzowski, Klemens; Świerczyńska, Jowita (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011)
  Artykuł jest krótką analizą potencjału gospodarczego Małopolski. Współczesna Małopolska jest atrakcyjnym miejscem do lokowania kapitału międzynarodowego, dużym, chłonnym rynkiem, jednym z najlepszych w kraju zapleczem ...
 • Konflikty współczesnego świata. 1 (added: 2020-11-10) 

  Borkowski, Robert; Kulińska, Lucyna; Artymiak, Regina; Porębski, Leszek; Paterek, Włodzimierz; Słupek, Lucyna; Pilecka, Barbara; Augustynek, Andrzej (Wydawnictwa AGH, 2001)
  Ze wstępu: "Książka, którą oddajemy do rąk czytelników to rezultat kilkuletniej pracy pracowników Instytutu Nauk Społecznych AGH zajmujących się między innymi prowadzeniem wykładów i konwersatoriów z przedmiotów „Konflikty ...
 • Moralność i niemoralność: szkice o polityce i społeczeństwie (added: 2020-11-06) 

  Borkowski, Robert; Galarowicz, Jan; Siciński, Michał; Śliwiński, Piotr; Regiewicz, Adam; Pawlak, Justyna; Piróg, Tomasz; Zwoliński, Andrzej; Stojkow, Maria; Zuchowska-Skiba, Dorota; Majcherkiewicz, Tatiana; Czerwińska, Ewa (Wydawnictwa AGH, 2005)
  Słowo wstępne: "W naukach społecznych moralność i niemoralność możemy rozpatrywać w trzech -kładach odniesienia, inaczej mówiąc, na trzech poziomach strukturalnych: - w życiu jednostek, - w życiu publicznym, - w wymiarze ...
 • Cities of information civilization : new challenges (added: 2020-11-05) 

  Palej, Anna (Wydawnictwo PK, 2019)
  Preface: "The contemporary time is a period of far-reaching transformations driven by Information Technology, and the structure necessary for its functioning is the complex telecommunication Web. It is a revolutionary stage ...
 • Starość i młodość : szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze (added: 2020-11-05) 

  Borkowski, Robert; Litwiniszyn, Aldona; Śliwiński, Piotr; Stark, Katarzyna; Regiewicz, Adam; Fiedler, Radosław; Siciński, Michał; Kuprewicz, Małgorzata; Czakon, Dorota; Czerwińska, Ewa (Wydawnictwa AGH, 2007)
  Ze wstępu: "Upływ czasu, przemijanie i wyróżnianie faz życia człowieka były przedmiotem refleksji humanistycznej od zarania filozofii. Zachodzące współcześnie przemiany demograficzne pociągają za sobą skutki ekonomiczne i ...
 • Praca i bezczynność : szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze (added: 2020-11-04) 

  Borkowski, Robert; Śliwiński, Piotr; Kwaterko, Mateusz; Urbański, Jarosław; Siciński, Michał; Stark, Katarzyna; Małecka, Anna; Bieławka, Maria; Wąsiński, Arkadiusz; Jackiewicz, Aleksandra M.; Grzegorzewska, Maria K.; Czerwińska, Ewa; Klein, ks. Kajetan; Klima, Zbigniew; Kulińska, Magdalena; Wądrzyk, Monika; Kulińska, Lucyna; Leśniewska, Joanna; Kubica, Andrzej (Wydawnictwa AGH, 2009)
  Ze wstępu: "Humanistyczna refleksja nad pracą człowieka jest tak stara jak filozofia. O pracy pisali na przestrzeni wieków Hezjod, Emile Durkheim, Karol Marks, Stanisław Staszic, Leon XIII, a o czasie wolnym od pracy - np. ...
 • Cywilizacja, technika, ekologia : wybrane problemy rozwoju cywilizacyjnego u progu XXI wieku (added: 2020-11-04) 

  Borkowski, Robert (Wydawnictwa AGH, 2001)
  Ze wstępu: "Refleksja nad rozwojem cywilizacji naukowo-technicznej oraz społecznymi i kulturowymi skutkami wprowadzania nowych technologii jest istotną częścią myśli społecznej od początków rewolucji przemysłowej. Szereg ...
 • Wyzwania bezpieczeństwa energetycznego Polski - dywersyfikacja źródeł pozyskania energii na przykładzie gazu łupkowego (added: 2020-11-04) 

  Bałamut, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017)
  Poland is not self-sufficient in energy. This fact was a number of implications in the political environment and influences Polish energy security. The policy through its decisions creates the shape of the energy sector. ...
 • Robotyka bezpieczeństwa i ratownictwa jako nowy obszar nauki i inżynierii bezpieczeństwa (added: 2020-11-03) 

  Borkowski, Robert (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Artykuł poświęcony jest ogólnemu zarysowaniu problematyki robotyzacji ratownictwa, która w krajach anglosaskich zyskała status wyodrębnionej dyscypliny badań oraz inżynierii. Rola robotyki ratownictwa będzie rosnąć, ...
 • Odpowiedzialność prawna z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia sprzętu IT przed promieniowaniem swobodnie eksponującym (added: 2020-11-03) 

  Siwicki, Maciej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Opracowanie przedstawia wybrane problemy prawne związane z przeciwdziałaniem atakom cyberprzestępców na systemy IT bazującym na przechwytywaniu emitowanych przez urządzenia fal elektromagnetycznych (tzw. obrazów szumowych). ...
 • System dozoru elektronicznego jako przykład wykorzystania nowoczesnej technologii w Służbie Więziennej (added: 2020-11-03) 

  Staśkiewicz, Urszula; Kostyra, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Artykuł stanowi efekt badań technologii związanej z odbywaniem kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE) wykorzystywanej w codziennej pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej. Celem badań przedmiotowej problematyki ...
 • Bezpieczeństwo uprawiania narciarstwa zjazdowego a symulatory jazdy na nartach (added: 2020-11-03) 

  Rak, Leon (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Celem artykułu było omówienie wybranych zagadnień związanych z bezpieczeństwem uprawiania narciarstwa oraz możliwość wykorzystania symulatorów narciarskich do lepszego przygotowania kondycyjnego narciarzy, i tym samym ...
 • Bezpieczeństwo i ochrona w komunikacji lotniczej – technologie w obliczu nowych zagrożeń (added: 2020-11-03) 

  Siadkowski, Adrian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Wydarzenia, które rozpoczęły się w grudniu 2019 r. w chińskiej prowincji Hubei, gdzie wykryto wirusa COVID-19, i które objęły swoim zasięgiem niemal cały glob, zmienią również paradygmaty bezpieczeństwa w komunikacji ...