Now showing items 5-5 of 5

  • Wspólne prawo ochronne na znak towarowy (added: 2020-02-13) 

    Antoniuk, Jarosław R. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
    Z wprowadzenia: "Przepis art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (zwanej w dalszej części PrWłP)1 definiuje znak towarowy jako każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób ...