Now showing items 53-72 of 191

 • Kapitał ludzki – ekonomiczny czynnik aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw (added: 2019-06-04) 

  Ziarko, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  In the article, on the background of the general recommendations coming from economic theories on the role of human capital in innovative development of the company, it pointed to the conducive to innovation requirements ...
 • Kierunki zmian w aktywach finansowych polskich gospodarstw domowych w czasie kryzysu gospodarczego (added: 2014-02-18) 

  Fatuła, Dariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Celem opracowania jest pokazanie kierunków oraz przyczyn zmian w formach zagospodarowania wolnych środków przez gospodarstwa domowe w latach 2007–2009. Ponadto dokonano także próby oceny wpływu kryzysu gospodarczego na ...
 • Kompetencje innowacyjne dla rozwoju bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie (added: 2019-06-04) 

  Przeciszowski, Rafał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  The article presents connection between innovation, innovative competence and industrial safety. The author makes considerations about innovation in the context of competitiveness and market competition of company. Further ...
 • Koncepcje menadżerskie w zarządzaniu zmianami w przedsiębiorstwie a interesariusze (added: 2014-07-15) 

  Mielus, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Początek XXI wieku charakteryzuje uczestnictwo międzynarodowych przedsiębiorstw w coraz szerszej debacie na temat celu biznesu oraz jego roli w społeczeństwie. Różnorodni interesariusze wywierają na nie ciągle rosnący ...
 • Konflikty w rodzinie i ich konsekwencje psychospołeczne (added: 2019-06-06) 

  Zaremba, Weronika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Conflicts are inevitable even in the most harmonious life of family. The kind of the conflicts and the ways of their resolution at fi rst depends from the persons’ psychical maturity in them participating. In situation ...
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w ujęciu regionalnym na tle innych krajów Unii Europejskiej (added: 2014-02-28) 

  Rachwał, Tomasz; Boguś, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  W warunkach budowy gospodarki opartej na wiedzy i przechodzenia do fazy informacyjnej rozwoju cywilizacyjnego proces restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce, związany z przechodzeniem od gospodarki centralnie ...
 • Konsekwencje wykorzystywania informacji poufnych w obrocie giełdowym w teorii i praktyce na przykładzie USA oraz Chin (added: 2020-02-06) 

  Potok, Radosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Lawyers writing about insider trading often reproduce the assumption that this phenomenon prevents the development of the stock exchange. The author takes on the workshop the assumption, whether the stock market actually ...
 • Kontrwywiad gospodarczy w przedsiębiorstwie – od strategii działania do pracy operacyjnej z personelem (added: 2018-08-29) 

  Passella, Krzysztof; Passella, Mirosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Artykuł traktuje o strategicznym znaczeniu kontrwywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwie, w nawiązaniu do najczęściej wymienianych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych dla działalności współczesnego innowacyjnego biznesu. ...
 • Koszty zdrowotne i społeczne przemocy domowej wobec kobiet (added: 2019-06-06) 

  Lelek-Kratiuk, Marzena; Pawłowski, Leszek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Domestic violence is a serious threat to the safety of citizens of modern Europe. According to the Council of Europe, one European woman in four is experiencing domestic violence, at some point of her life (statistics ...
 • Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3, 2007 (Polityka i kultura na Bliskim i Dalekim Wschodzie) (added: 2014-06-30) 

  Bakalarz, Agnieszka; Bojko, Krzysztof; Kownacki, Piotr; Obeidat, Hayssam; Pawlak, Katarzyna; Przybysławska, Katarzyna; Szyszlak, Tomasz; Tokarski, Stanisław; Trojnar, Ewa; Wójcik, Jerzy; Bakalarska, Malwina; Kraśniewski, Mariusz; Pawlak, Katarzyna; Trzciński, Łukasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  Prezentowany numer „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” wychodzi naprzeciw wzrastającemu zainteresowaniu problematyką krajów Orientu. Poświęcony jest zagadnieniom polityki oraz kultury wybranych krajów Azji i Afryki. ...
 • Kreowanie odpowiedzialnego biznesu (added: 2016-12-07) 

  Chodyński, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
 • Kryzys przedsiębiorstwa a jakość zarządzania (added: 2019-05-27) 

  Huczek, Marian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  W artykule podkreślono bezpośredni związek jakości zarządzania z możliwością wystąpienia kryzysu w organizacji. Scharakteryzowano zagadnienie interdyscyplinarności nauk zarządzania. Przedstawiono koncepcję zarządzania ...
 • Kształtowanie elementów kultury organizacyjnej zorientowanych na zachowanie bezpieczeństwa informacyjnego (added: 2019-06-12) 

  Gach, Daniel (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Współcześnie w zarządzaniu wskazuje się, że dominującymi, kluczowymi czynnikami sukcesu przedsiębiorstw są właściwie wykorzystane zasoby niematerialne, wśród których olbrzymią rolę odgrywa wiedza kreowana na bazie ...
 • Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, jako element zarządzania firmą w ocenie studentów (added: 2019-06-12) 

  Bakonyi, Jadwiga (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Celem artykułu jest ukazanie kultury bezpieczeństwa jako istotnego elementu zarządzania firmą, oraz roli, jaką odgrywa kształtowanie kultury bezpieczeństwa w zarządzaniu firmą. Pojęcie kultury bezpieczeństwa można odnieść ...
 • Kultura bezpieczeństwa a sprawność funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego (added: 2019-06-12) 

  Wilk-Woś, Zofia (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Od kilku lat funkcjonuje w Polsce system powiadamiania ratunkowego, w którym obsługą zgłoszeń kierowanych na numer alarmowy 112 zajmują się centra powiadamiania ratunkowego. Poważnym problemem, z którym zmagają się ...
 • Kultura bezpieczeństwa pracy we współczesnej organizacji (added: 2019-06-12) 

  Ziarko, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Artykuł ukierunkowano na wyjaśnienie pojęcia „kultura bezpieczeństwa pracy” jako terminu, jako teorii i obszaru badawczego z zamiarem uchwycenia i rozważenia istotnej grupy zjawisk, zdarzeń i procesów związanych z kulturą ...
 • Legitymizacja działań przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie (added: 2015-09-28) 

  Chodyński, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
 • Liberalny kapitalizm w kryzysie: wybrane problemy (added: 2016-07-04) 

  Księżyk, Marianna; Dziwiński, Piotr; Stankiewicz, Jakub; Wyrwicz, Marek; Michalski, Marek; Tarnawski, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Wychodząc więc z założenia, że konieczne jest stworzenie nowej społecznie pożądanej rzeczywistości oraz mając nadzieję, że państwa będą zdolne uwolnić się od liberalnych złudzeń, w niniejszej monografii przedstawiono ...
 • Lokowanie produktu i jego regulacja w prawie unijnym (added: 2018-08-28) 

  Ignatowicz, Maja (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  The purpose of this article is to attempt to investigate the issue of product placement, to analyze and systematize this innovative legal subject, from the point of view of European law. The aim of this study is also to ...
 • Marketing (added: 2018-06-11) 

  Surówka-Marszałek, Danuta; Smutek, Halina; Rutkowski, Marek; Bober, Tomasz; Kubacka, Dominika; Rawski, Marek; Hadrian, Piotr; Plichta, Jarosław; Fudaliński, Janusz; Płonka, Maria; Szarková, Miroslava; Dołhasz, Magdalena; Hajdukiewicz, Agnieszka; Łapczyński, Mariusz; Niestrój, Jakub; Mirek, Jolanta; Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata; Węgrzyn, Ryszard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  ZE WSTĘPU: Kolejny Zeszyt Naukowy jest zbiorem osiemnastu artykułów przygotowanych przez pracowników Wydziału Zarządzania i Marketingu. Publikacja obejmuj szeroki zakres tematyczny prezentowanych zagadnień, odnoszących się ...