Now showing items 2913-2932 of 3104

 • Z badań nad pojęciem "konieczności". Urguere w źródłach prawa rzymskiego. (added: 2019-06-27) 

  Reszczyński, Jarosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "1.Język źródeł prawa rzymskiego ewoluował przez stulecia. Początkowo teksty prawne używały języka potocznego i nie zaznaczała się odrębność terminologii prawniczej. Język przepisów był taki sam jak język używany w życiu ...
 • Z badań nad procedurą licytacji w Królestwie Polskim do 1875 roku (added: 2018-10-12) 

  Kamińska, Paulina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  W Królestwie Polskim licytacja była istotnym elementem obrotu gospodarczego, zarówno w odniesieniu do eksploatacji własności państwowej, samorządowej, prywatnej, jak i realizacji innych celów, w tym ochrony interesu ...
 • Z dziejów katedr skarbowości i prawa skarbowego oraz katedr prawa finansowego w Polsce (added: 2015-06-11) 

  Kostecki, Apoloniusz; Czaja-Hliniak, Irena; Waluga, Marek; Bałtruszajtys, Grażyna; Supera, Maria; Branny, Adrian; Pietrasiewicz, Wojciech; Kucia-Guściora, Beata; Gomułowicz, Andrzej; Małecki, Jerzy; Komar, Andrzej; Wojciechowski, Eryk; Jezierski, Jerzy; Morawski, Wojciech; Dębowska-Romanowska, Teresa; Rychter, Wiesława; Mastalski, Ryszard; Fojcik-Mastalska, Eugenia; Wójtowicz, Wanda; Lewkowicz, Paweł Janusz; Nowosielska, Małgorzata; Zimmermann, Rafał; Zdebel, Marek; Ofiarski, Zbigniew (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
 • Z dziejów nauczania prawa rzymskiego u początków Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (added: 2017-08-28) 

  Nancka, Grzegorz (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Gdański, 2016)
  Prawo rzymskie to jeden z najważniejszych przedmiotów w procesie kształcenia przyszłego prawnika. Nie mogło zabraknąć go również na utworzonym w 1968 r. Uniwersytecie Śląskim. Jego historia na katowickim wydziale sięga ...
 • Z genezy pojęcia obywatelstwa (added: 2019-06-21) 

  Nieć, Mateusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Idea obywatelstwa kształtowała się jako autonomiczna sfera aktywności ludzkiej równolegle z rozwojem polis i polityki. Trudno jest określić pierwotne znaczenie terminu polis - przyjmuje się, iż początkowo oznaczała ...
 • Z problematyki reformy parlamentu Zjednoczonego Królestwa (added: 2019-06-21) 

  Pondel, Gaweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  "Podstawowa cecha brytyjskiego systemu parlamentarno-gabinetowego - bardzo ścisły związek pomiędzy władzą ustawodawczą i wykonawczą, sprawia, że system kontroli sprawowanej przez legislatywę nad egzekutywą, uchodzący w ...
 • Z zagadnień bezpieczeństwa biznesu (added: 2016-01-25) 

  Bąk, Agnieszka; Tokarz, Andrzej; Pomorski, Paweł; Stadnik, Jolanta; Wójcik, Katarzyna; Bałos, Iga; Bakalarz, Sebastian; Szlachetka, Piotr; Grzegorczyk, Grzegorz; Migas, Piotr; Koszel, Elżbieta; Piekoszowski, Sebastian; Fiszer, Patrycja; Giliciński, Marcin; Sagan-Jeżowska, Agnieszka; Łukaszek, Kinga; Skrzyszowski, Sebastian; Wawrzyńczyk, Rafał; Śliwoń, Justyna; Czupik, Dawid; Gonciarz, Bartłomiej; Mucha, Mateusz; Pabisz, Maciej; Huzior, Anna; Nyc, Małgorzata; Korotusz, Agnieszka; Suchodaj, Monika; Słota, Magdalena; Konik, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
 • Z zagadnień poprawności opiniowania w badaniach poligraficznych (added: 2014-05-13) 

  Ibek, Anna; Gołaszewski, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Artykuł prezentuje teoretyczne podstawy opiniowania w badaniach poligraficznych oraz ich praktyczne zastosowanie. Przedstawiono sposoby konstruowania ekspertyz poligraficznych z perspektywy argumentacyjnego modelu rozumowania ...
 • Zaangażowanie laikatu. Ruchy odnowy życia religijnego we współczesnym kościele katolickim (added: 2019-06-17) 

  Mikołajczyk, Jolanta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Kościół katolicki w swych początkach tworzył jedynie zespoły braterskich wspólnot, me dokonując wewnątrz nich podziałów. Decydującą rolę odgrywały charyzmaty przynależących do nich członków. Dopiero w III w. wykreowany ...
 • Zaangażowanie Polski w operacje zarządzania kryzysowego NATO. Stan obecny i perspektywy (added: 2019-04-11) 

  Lasoń, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  This paper has two objectives – the first one is to present the current state and prospects of Poland’s commitment in NATO-led crisis management operations. The second aim is to give recommendations for policy makers ...
 • Zabezpieczenie medyczne i gaśnicze sportowych imprez masowych i koncertów (added: 2016-11-10) 

  Słowik, Tomasz
  Celem mojej pracy będzie przedstawienie zagadnienia jakim jest zabezpieczenie medyczne i gaśnicze sportowych imprez masowych i koncertów. Na początku, w rozdziale pierwszym przytoczę aspekty prawne, które mówią o ...
 • Zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych (added: 2018-07-18) 

  Borek, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  W artykule przedstawiona została specyfika postępowania w przedmiocie zabezpieczenia świadczeń alimentacyjnych na tle istoty, funkcji i celu postępowania zabezpieczającego. Autor defi niuje przesłanki zabezpieczenia ...
 • Zabójca z motywów seksualnych (added: 2018-08-27) 

  Hejmej, Angelika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Numerous studies, interviews, observations or probing inquiries and analyses of homicide as a forbidden act allow the investigators to thoroughly distinguish and explore the motives, the personality and the environment ...
 • Zabójca z motywów seksualnych : studium przypadku (added: 2018-04-30) 

  Widacki, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
  ZE WSTĘPU: Metoda kazuistyczna, opierająca się na studium przypadku pozwala testować teorie wyprowadzone z badań zbiorów podobnych przypadków. Takie założenie przyświeca tej pracy. Kazus Joachima Knychały do takiego celu ...
 • Zaburzenia rytmu serca w praktyce ratownika medycznego- możliwości terapeutyczne (added: 2018-12-04) 

  Szostak, Michał
  Praca przedstawia najczęstsze problemy sercowe z jakimi ratownik medyczny spotyka się w codziennej pracy. W tekście znajdziemy informacje odnośnie leczenia, możliwości terapeutycznych jakie Zespół Ratownictwa ...
 • Zachodnioniemieckie tygodniki „Die Zeit" i „Rheinischer Merkur" jako przykład prasy opiniotworczej (added: 2019-06-26) 

  Szymańska, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Współcześnie nikt nie jest w stanie korzystać wyłącznie z informacji z pierwszej ręki. Dotyczy to zwłaszcza sfery politycznej naszego życia, niezwykle złożonej i rozgrywającej się w świecie dla odbiorcy najczęściej ...
 • Zachowania homoseksualne kobiet osadzonych w zakładach karnych w kontekście procesu resocjalizacji (added: 2018-08-27) 

  Krystyan, Tomasz M.; Jasińska, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Isolation resulting from imprisonment disrupts the way of human natural functioning. It also leads to deprivation of natural human needs which forces the convicts to adapt to new living conditions. Strategies of adaptation ...
 • Zachowania publiczne i wizerunek polityka - skuteczność w odbiorze społecznym (added: 2019-06-25) 

  Czajkowski, Wojciech (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Relacje społeczne stanowią obszar działań dotyczących wpływu wywieranego na innych oraz wpływu, jakiemu się poddajemy. Wpływ społeczny interpretujemy ja ko stałą, nieodłączną charakterystykę relacji interpersonalnych. ...
 • Zachowania samobójcze wśród dzieci i młodzieży – charakterystyka ryzyka i profilaktyka (added: 2017-06-23) 

  Rzadkowska, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Samobójstwa dzieci i młodzieży to jedna z najczęstszych przyczyn zgonów w tej grupie wiekowej. Dane epidemiologiczne pokazują, że zarówno w Polsce, jak i na świecie zjawisko samobójstw i zachowań parasuicydalnych wzrasta ...
 • Zachowania zdrowotne młodzieży w wieku adolescencji z wadami wrodzonymi twarzoczaszki (added: 2015-01-28) 

  Seń, Mariola; Maciak, Ewa; Felińczak, Anna; Lizak, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Health behaviors are one of the factors determining human health. They arise in the course of individual development, as a result of various life events that cause behavioral changes, and over the life under the influence ...