Now showing items 638-657 of 932

 • Samorząd gminny w Polsce a i w Niemczech. Wybrane zagadnienia (added: 2019-06-27) 

  Lewandowska-Malec, Izabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Losy samorządu terytorialnego w Polsce i w Niemczech kształtowały się odmiennie w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej. W latach 1918- 1939 w Polsce funkcjonował samorząd terytorialny, początkowo według ...
 • Samorząd miejski w Lublinie w początkach II Rzeczypospolitej (added: 2020-02-13) 

  Szewczak-Daniel, Mariola (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Podstawę prawną organizacji i funkcjonowania samorządu lubelskiego w pierwszych latach II Rzeczypospolitej stanowił Dekret o samorządzie miejskim z 4 lutego 1919 r., zwany dekretem lutowym, który obowiązywał w 150 miastach ...
 • Samorząd terytorialny a zasada pomocniczości (added: 2019-06-21) 

  Chlipała, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Funkcjonowanie zasady pomocniczości (subsydiarności) na gruncie prawa poprzedza jej występowanie jako myśli, idei filozoficznej. Za prekursorów zasady pomocniczości przyjmuje się w szczególności Arystotelesa oraz św. ...
 • Samorząd terytorialny w Polsce : zarys wykładu, kazusy, wybór źródeł (added: 2018-02-23) 

  Lewandowska-Malec, Izabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  ZE WSTĘPU: W niniejszym opracowaniu omówiono tradycje nauki polskiej w definiowaniu pojęcia samorządu terytorialnego wraz z takimi jego podstawowymi cechami, jak osobowość prawna, samodzielność czy formuła decentralizacji. ...
 • Samorządem, jak ongiś, Polska stać będzie. Zagadnienia genezy, podstawy prawnej, funkcjonowania i prób reformy samorządu wojewódzkiego w IIRP, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza i Wielkopolski (added: 2020-02-20) 

  Tarnowska, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Problematyka samorządu w okresie II RP coraz częściej pojawia się na łamach specjalistycznych czasopism historyczno-prawnych czy też w odrębnych, przywołanych poniżej monografiach. Jednocześnie, choć samorząd wojewódzki ...
 • Sądownictwo w dobrach magnackich w XVII wieku (added: 2020-02-21) 

  Ujma, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Problematyka szlacheckiego, miejskiego i wiejskiego wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. doczekała się okazałej bibliografii, w tym edycji źródłowych oraz opracowań syntetycznych. Podjęto także próby ...
 • Sejmiki litewskie wobec próby połączenia konwokacji z elekcją w 1648 roku (added: 2020-02-21) 

  Sawicki, Mariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Po śmierci Władysława IV Wazy w Rzeczypospolitej powstała nowa sytuacja, gdy pojawił się projekt usprawnienia procedury elekcji. Wysunięto bowiem propozycję połączenia konwokacji z elekcją bądź też odbycia tych dwóch ...
 • Sejmy nadzwyczajne w dziejach polskiego parlamentaryzmu (added: 2020-02-21) 

  Lewandowska-Malec, Izabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "W dotychczasowej literaturze przedmiotu dominuje pogląd, że podział na sejmy zwyczajne (ordynaryjne) i nadzwyczajne (ekstraordynaryjne) wywodzi się z artykułów henrykowskich"(...)
 • Sejmy rozerwane i zerwane w XVII stuleciu (added: 2020-02-20) 

  Lewandowska-Malec, Izabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Zarówno w źródłach, jak również literaturze określenia: sejmy rozerwane i zerwane traktuje się zamiennie. S. Ochmann-Staniszewska i Z. Staniszewski w swojej publikacji Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza ...
 • Sejmy walne w latach 1588-1598 i ich dorobek ustawodawczy (added: 2019-06-25) 

  Lewandowska-Malec, Izabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Lata 1588-1598 to pierwsze dziesięciolecie rządów Zygmunta III Wazy. Sejmy zbierają się wówczas z dużą częstotliwością, zgodnie jednak z ówczesnym prawem. Artykuły henrykowskie przewidywały bowiem obowiązek zwołania ...
 • Sen o Polsce. Nadzieje i rozczarowania polskiej inteligencji (added: 2018-06-29) 

  Nałęcz, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Artykuł omawia rolę odegraną przez inteligencję w dziejach Polski XX wieku. Czyni to na przykładzie historii rodziny Kapiszewskich, szczególnie Henryka (1899–1964) i Andrzeja (1948–2007). Przedstawia krzepnięcie inteligencji ...
 • Senat Rządzący jako organ kontroli i nadzoru administracji Cesarstwa Rosyjskiego (added: 2020-02-19) 

  Smyk, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Jednym z elementów organizacji nowożytnej administracji typu biurokratycznego było powołanie instytucji nadzorujących i kontrolujących jej funkcjonowanie. W Cesarstwie Rosyjskim funkcje takie wykonywały Departamenty ...
 • Sędziowie sądów szlacheckich w województwie płockim 1576–1600. Próba rekonesansu badawczego (added: 2020-02-17) 

  Moniuszko, Adam (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Szkic poświęcony jest sędziom sądów szlacheckich w województwie płockim w latach 1576-1600. Badaniami objęto osoby z nominacji królewskiej sprawujące funkcje jurysdykcyjne wobec szlachty (sędziów, podsędków i pisarzy ...
 • Sędziowie sądów szlacheckich w województwie płockim 1576–1600. Próba rekonesansu badawczego (added: 2017-07-14) 

  Moniuszko, Adam (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Gdański, 2016)
  Th e article concerns the issue of judges in nobles’ courts of law (Forum Nobilium) in the Voivodship of Płock in 1576–1600. Th e study focused on judges nominated by the king, i.e. chamberlains (succamerarius), starosts ...
 • Sigillum adulterinum - pieczęć fałszywa czy niewłaściwa? (added: 2020-02-21) 

  Głuszak, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Przyjmując powszechnie obowiązującą definicję, pieczęcią {sigillum) nazwiemy znak rozpoznawczo-własnościowy określonej osoby fizycznej lub prawnej, wyciśnięty za pomocą twardego stempla (np. drewnianego, metalowego) w ...
 • Skarga do Strasburga - antidotum na złe prawo? (added: 2019-06-29) 

  Kolendowska, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  Z wprowadzenia: "4 listopada 1950 r. w Rzymie została podpisana Europejska Konwencja Praw Człowieka. Konwencja weszła w życie 8 września 1953 r., tworząc tym samym podwaliny europejskiego systemu ochrony praw człowieka, ...
 • Skrajna prawica w demokracjach zachodnioeuropejskich (added: 2019-07-01) 

  Bankowicz, Bożena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  "Często bywa powtarzany pogląd, że jednym z najbardziej charakterystycznych i znaczących rysów pre-millenijnej polityki w demokracjach Europy Zachodniej jest swoisty renesans idei, mchów i partii skrajnie prawicowych. Z ...
 • Slavery in the Gulf in the First of the 20th Century: a study based on records from the British Archives (added: 2016-06-24) 

  Zdanowski, Jerzy (Wydawnictwo Naukowe ASKON, 2008)
  This book is on slavery in the Persian Gulf in the early 20th century, as documented in the official reports of British officials as well as the slaves' statements made at the British Agencies. Giving a statement was ...
 • Socjaldemokratyczna wizja zintegrowanej Europy (od Traktatu Rzymskiego do Traktatu z Maastricht) (added: 2019-06-29) 

  Wałecka, Agnieszka (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Idea EUROPY jest tak wszechobecna, ze politycy we wszystkich krajach traktują ją bądź jako objawienie, bądź jako złego ducha, w zależności od tego, jaką politykę pragną propagować wśród swego elektoratu. Pojęcie Europy ...
 • Soft power w polityce gospodarczej Chin wobec krajów Azji Południowo-Wschodniej (added: 2020-01-28) 

  Gacek, Łukasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Skuteczność działania państwa w świecie zależy dzisiaj w dużej mierze od umiejętności wykorzystywania narzędzi pozwalających w sposób pośredni wywierać wpływ na innych uczestników stosunków międzynarodowych. „Miękka siła" ...