Now showing items 185-204 of 1044

 • Garść uwag o urzędnikach województwa wileńskiego XIV–XVIII wieku (added: 2020-02-20) 

  Tęgowski, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  "Od ukazania się pierwszego tomu Urzędników Wielkiego Księstwa Litewskiego pod redakcją Andrzeja Rachuby upłynęło już kilka lat i dziwi nieco, że to znakomite opracowanie nie spotkało się z należnym mu oddźwiękiem. Pełni ...
 • Geneza i istota średniowiecznego obywatelstwa miejskiego na zachodzie Europy. Przyczynek do badań dziejów obywatelstwa państowego (added: 2019-06-26) 

  Trzciński, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Opracowania omawiające historię i ewolucję idei przynależności jednostki do państwa oraz ustalenia prawne, które się z nią wiążą, traktują zwykle o greckim i rzymskim rodowodzie nowożytnego obywatelstwa państwowego oraz ...
 • Geneza i znaczenie klauzuli rebus sic stantibus w polskim prawie prywatnym (added: 2020-02-20) 

  Jastrzębski, Robert (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Pojęcie klauzuli rebus sic stantibus ukształtowało się około XII w., konkretnie zaś było związane z działalnością glosatorów na obszarze ówczesnych uniwersytetów Półwyspu Apenińskiego. Nie było znane źródłom prawa ...
 • Geneza przepisów o dożywociu małżeńskim w projektach kodyfikacyjnych II połowy XVIII w. Zarys problemu (added: 2018-09-24) 

  Głuszak, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  U schyłku I Rzeczypospolitej dwukrotnie: w ramach Zbioru Praw Sądowych Andrzeja Zamoyskiego oraz Kodeksu Stanisława Augusta, podjęto próbę kompleksowej kodyfi kacji polskiego prawa sądowego. Przygotowane projekty zawierały, ...
 • Geneza łódzkich struktur notarialnych (added: 2020-02-18) 

  Wiśniewska-Jóźwiak, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Notariat na ziemiach polskich powstał dopiero w czasach Księstwa Warszawskiego i funkcjonował w oparciu o przepisy francuskiej ustawy notarialnej z 16 marca 1803 r. zatytułowanej Organizacya notariatu. Ustawa obowiązywała ...
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 01.04.2008 r., wydanego w sprawie o sygnaturze V KK 26/08 (added: 2019-06-11) 

  Banasik, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Glosowany wyrok zapadł w wyniku uwzględnienia przez Sąd Najwyższy wniesionej przez Prokuratora Generalnego kasacji od wyroku Sądu Rejonowego z 19 września 2007 r. W przedmiotowym stanie faktycznym Andrzej W. stanął ...
 • Granice dopuszczalności wykorzystania seksu w reklamie w uchwałach Komisji Etyki Reklamy (added: 2019-06-06) 

  Słowik, Dominik (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The article demonstrates an attempt to defi ne the legal boundaries of using advertising that employs sexual themes on the basis of resolutions issued by the Advertising Ethics Committee. Issues with the use of sexual ...
 • Granice okcydentalizacji. Różnice w systemie wartości politycznych (added: 2019-06-26) 

  Jelonek, Adam W. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  "Dynamicznie rozwijająca się gospodarka państw Azji Południowo-Wschodniej skupia zainteresowanie niemal całego świata. Z równie baczną uwagą świat przygląda się azjatyckiej polityce. Urzędnicy z Waszyngtonu i Eurokraci ...
 • Granice władzy - wybrane problemy praw i wolności człowieka (added: 2020-07-21) 

  Bednarczyk, Bogusława (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  Ze wstępu: "W ostatnim dziesięcioleciu ustrój demokratyczny zrobił w świecie karierę. Padły liczne dyktatury wojskowe, padł komunizm w Europie Środkowej. Prawie połowę z dwustu państw świata można uznać za mniej lub ...
 • Grupy nacisku i organizacje społeczne związane z japońskim rządem a kwestia pamięci o II wojnie światowej (added: 2018-07-02) 

  Barbasiewicz, Olga (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  W artykule podjęty został problem grup nacisku i organizacji społecznych związanych z japońskim rządem, które wywierają realny wpływ na współczesną politykę pamięci. Analizie poddano takie grupy, jak Stowarzyszenia Świątyń ...
 • Główne kierunki procesu harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem wspólnotowym oraz jego efekty po akcesji Polski do UE (added: 2019-06-25) 

  Kostecki, Apoloniusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "1. Problematyka harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem wspólnotowym skłania do refleksji, że wymóg harmonizacji nie został w odniesieniu do żadnej dziedziny prawa tak wyraźnie i stosunkowo wcześnie wyeksponowany ...
 • Główne modele orzecznictwa sądów administracyjnych (added: 2019-05-08) 

  Flisek, Karol (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  W artykule zanalizowano i poddano ocenie dwa główne modele orzecznicze, które przyjmowane są w systemach sądownictwa administracyjnego: model merytoryczny i model kasatoryjny. Skupiono się na próbie wyjaśnienia, czym są ...
 • Harvey Mansfield and virtue in the arid land of modern liberalism (added: 2019-04-29) 

  Bryk, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Harvey C. Mansfield is one of the most distinguished American political philosophers writing today, standing at the very center of a bitter debate over the ultimate meaning of political life in modernity, and here, ...
 • Hegel and progressivism (added: 2019-04-29) 

  Blitz, Mark (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "We often assert that the United States’ constitutional principles began to change near the beginning of the twentieth century. This change is associated with “progressivism.” It was trumpeted by publicists and authors ...
 • Henryk Sienkiewicz a świat arabski (added: 2019-05-22) 

  Dziewanowska, Anna; Sienkiewicz, Juliusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  (...)"Sienkiewiczowski obraz świata arabskiego naznaczony jest zastanawiającą sprzecznością. Z jednej strony w licznych listach i notatkach pisarz daje świadectwo fascynacji egzotyczną krainą (jest to szczególnie widoczne ...
 • Historia badań poligraficznych (added: 2019-05-24) 

  Widacki, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Ze wstępu: "Na wstępie wypada odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania. Pierwsze z nich, to pytanie – do czego potrzebne jest spisywanie historii instrumentalnej detekcji kłamstwa? Drugie, jeżeli przekonująco udzieli się ...
 • Historia i polityka — determinanty niepodległego Kosowa (added: 2019-06-13) 

  Stawowy-Kawka, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  "17 lutego 2008 r. parlament kosowski w Prištinie proklamował niepodległość Kosowa. Oznaczało to odłączenie tej prowincji od Serbii i powstanie nowego państwa. Niemal bezpośrednio po proklamowaniu niepodległości, Kosowo ...
 • Historia Prawa Wyznaniowego. Wybór tekstów źródłowych (added: 2020-04-21) 

  Zarzycki, Zdzisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2004)
  Od Autora: "Wraz z popularyzacją wykładów akademickich na temat stosunków Państwo-Kościół pojawiła się potrzeba opracowania odpowiedniego wyboru źródeł do historii prawa wyznaniowego. Niniejsza publikacja jest pierwszym ...
 • History of Polish Cinema. From the beginnings to Polish School (added: 2021-07-15) 

  Preizner, Joanna (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Grafpol, 2020)
  "The tale of Polish cinema should start from its beginnings. These cannot be discussed without the context in which Poles watched the first films and created them themselves. The second half of the 19th century was a ...
 • History of Polygraph Examinations in Poland (added: 2019-05-29) 

  Widacki, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  "The first mentions of instrumental lie detection in investigations date back to a work published in 1939 by W. K. Zielińska Znaczenie psychologicznej diagnostyki dla celów śledczych (literally: “Signifi cance of ...