Now showing items 103-122 of 128

 • Wpływ dyrektyw UE na podatki i opłaty zwiavzane z transportem drogowym (added: 2020-02-11) 

  Czaja-Hliniak, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Z wprowadzenia: "Globalizacja powoduje konieczność przemieszczania dużej ilości towarów na znaczne odległości, w szczególności transportem drogowym. Wywołuje to szereg skutków społecznych, np. związanych z wykorzystywa ...
 • Wpływ rad dzielnic na politykę władz samorządowych Krakowa – analiza na wybranych przykładach (added: 2019-06-06) 

  Jaśkowiec, Dominik (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Districts of the city of Krakow, in addition to decision-making powers related to the implementation of the statutory tasks, have the ability to give opinions and come up with proposals on important issues affecting local ...
 • Współczesne zagadnienia zarządzania: przedsiębiorstwo - biznes - region (added: 2015-09-08) 

  Sitek, Dariusz; Dębska-Rup, Anna; Bednarska, Joanna; Jabłoński, Marek; Maj, Bernard; Woźniak, Marta; Dzieńdziora, Joanna; Smolarek, Małgorzata; Jabłoński, Adam; Chodyński, Andrzej; Бертош, Елена Васильевна; Raźniak, Piotr; Makieła, Zbigniew; Figurska, Irena; Láczay, Magdolna; Huczek, Marian; Gałka, Aleksy; Mikuš, Pavel; Kundoch, Harald G.; Rogoda, Bogdan; Westermann, Georg; Koch, Manuela; Lysá, Ľudmila; Galata, Stanisław; Pietrzyk, Urszula; Платоненко, Елена; Анчак, Илона; Щаюк, Людмила; Zaki Mousa, Osama; Badr El-Din Attia Hassanien, Karim (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
 • Wybrane aspekty analizy warunków życia ludności w Polsce: metody ilościowe w badaniach empirycznych (added: 2016-09-07) 

  Podolec, Barbara (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
 • Wybrane aspekty długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego w świetle ustawy o finansach publicznych (added: 2014-11-26) 

  Czaja-Hliniak, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
 • Wybrane aspekty kondycji finansowej polskich gospodarstw domowych (added: 2014-02-18) 

  Fatuła, Dariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Artykuł omawia strukturę polskich gospodarstw domowych ze względu na źródło utrzymania, wiek, miejsce zamieszkania. Podkreślone zostały tendencje dot. starzenia się społeczeństwa, emigracji zarobkowej, niskiego przyrostu ...
 • Wybrane problemy jakości danych statystycznych w badaniach budżetów gospodarstw domowych (added: 2014-09-06) 

  Podolec, Barbara (Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2013)
  Artykuł poświęcony jest jakości danych statystycznych pochodzących z badań budżetów gospodarstw domowych. Zwrócono uwagę na te aspekty jakości, które wiążą się ze stosowaną metodą reprezentacyjną oraz występującymi odmowami ...
 • Wybrane problemy reprezentacji w spółce partnerskiej (added: 2019-06-06) 

  Huras, Agnieszka; Rej, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  At the turn of the twentieth and twenty-first century, a partnership gained considerable popularity in many jurisdictions. Adjusting the present company was different in different national, but there is one thing in ...
 • Wybrane zagadnienia źródeł dochodów w międzywojennych finansach komunalnych (added: 2014-11-26) 

  Czaja-Hliniak, Irena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
 • Wyzwania i kontrowersje polityczne wokół kryzysu strefy euro na przykładzie Niemiec (added: 2020-01-29) 

  Cziomer, Erhard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
  Celem artykułu jest syntetyczne przedstawienie wyzwań i kontrowersji wokół kryzysu strefy euro na przykładzie Niemiec. Składa się on z trzech części, w których przedstawiono: genezę i istotę kryzysu strefy euro, rolę ...
 • Wyłączenia pracownika organu podatkowego jako gwarancja realizacji zasady prawdy obiektywnej (added: 2019-06-11) 

  Buczek, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Zgodnie z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.1, „Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie”. Realizacja tego obowiązku ...
 • Z historii ksiąg gruntowych (Grundbücher) (added: 2020-02-06) 

  Blajer, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  In the article the Author makes an attempt to describe - in a broad historical perspective - the genesis and evolution of the German system of “ground book” (Grundbuch) as an instrument of registration of interests to ...
 • Z problematyki odpowiedzialności „kierownika zamawiającego” za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych (added: 2020-02-11) 

  Szostak, Ryszard (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  The issues of the Head of the Awarding Entity’s responsibilities for the violation of public finances discipline while awarding a public contract. The statutory basis of responsibility for violating the discipline ...
 • Z problematyki rozboju. „Przemoc wobec osoby" (art. 280 § 1 k.k.) a „gwałt na osobie" (art. 130 § 3 k.w.) (added: 2020-02-04) 

  Tyburcy, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  According to Art. 119 § 1 of the Violations Code, an offender who steals a movable property which value does not exceed a quarter of the minimum wage is liable for a misdemeanor and not for a crime or an offence. Art. ...
 • Z zagadnień bezpieczeństwa biznesu (added: 2016-01-25) 

  Bąk, Agnieszka; Tokarz, Andrzej; Pomorski, Paweł; Stadnik, Jolanta; Wójcik, Katarzyna; Bałos, Iga; Bakalarz, Sebastian; Szlachetka, Piotr; Grzegorczyk, Grzegorz; Migas, Piotr; Koszel, Elżbieta; Piekoszowski, Sebastian; Fiszer, Patrycja; Giliciński, Marcin; Sagan-Jeżowska, Agnieszka; Łukaszek, Kinga; Skrzyszowski, Sebastian; Wawrzyńczyk, Rafał; Śliwoń, Justyna; Czupik, Dawid; Gonciarz, Bartłomiej; Mucha, Mateusz; Pabisz, Maciej; Huzior, Anna; Nyc, Małgorzata; Korotusz, Agnieszka; Suchodaj, Monika; Słota, Magdalena; Konik, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
 • Zakres wyłączenia stosowania ustawowego prawa pierwokupu nieruchomości przysługującego gminie w odniesieniu do gruntów rolnych i leśnych (added: 2020-02-07) 

  Bochenek, Artur (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  The article discusses the pre-emptive right of a district. The acts of law which are the basis of the constitutional pre-emptive right of a district are presented. However, the preemptive right of a district has a number ...
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi - bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali (added: 2014-12-02) 

  Węglowska, Dorota; Pasowicz, Mieczysław; Mikos, Marcin; Barczentewicz, Przemysław; Purowska, Krystyna; Szpara, Agnieszka; Klich, Jacek; Kozierkiewicz, Adam; Sieradzka, Aneta; Mielnicki, Wojciech; Pawłowska, Janina; Bedlicki, Michał; Hennig, Jerzy; Bąk, Dariusz; Śliwka, Marcin; Budzowska, Jolanta; Janowicz-Lomott, Marietta; Łyskawa, Krzysztof; Gurcke, Ingo; Piechula, Bogusław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Tematyka prezentowanej monografii obejmuje wszystkie aktualne zagadnienia związane z zarządzaniem szpitalami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zarządzanie ryzykiem oraz zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i personelu. ...
 • Zarządzanie rozwojem ekonomicznym: wybrane aspekty (added: 2015-09-09) 

  Tomić, Radovan; Đorđević, Miroslav; Đorđević, Momčilo; Круліковський, Борис; Онищук, Євген; Księżyk, Marianna; Guziejewska, Beata; Kmak, Małgorzata; Czajkowska, Agnieszka; Czubek, Henryk; Stefanów, Piotr; Potocki, Arkadiusz; Staliński, Piotr; Baran, Michał; Suseł, Aleksander; Wyciślak, Sławomir; Walas-Trębacz, Jolanta; Piotrowska, Agnieszka; Płonka, Maria; Ziarko, Janusz; Bober, Tomasz; Makowiec, Marek; Malinić, Dejan; Denčić-Mihajlov, Ksenija; Milenković-Kerković, Tamara; Surówka-Marszałek, Danuta; Śmigielska, Grażyna; Plichta, Jarosław; Dołhasz, Magdalena; Szakál, Zoltán; Ostankova, Larisa; Kożuch, Artur Jacek; Mielus, Magdalena; Podolec, Barbara; Szopa, Bogumiła; Śmiech, Sławomir; Vuksanović, Emilija; Todorović, Violeta; Gieraszek, Tadeusz; Waśniewski, Krzysztof; Osiewalski, Jacek; Węgrzyn, Ryszard; Iwasiewicz, Andrzej; Турбал, Юрій (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
 • Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i regionów: wybrane aspekty ekologiczne i społeczne (added: 2015-04-29) 

  Rybicki, Jacek; Pawłowska, Beata; Jabłoński, Marek; Janczuk, Petro; Jazkowa, Galina; Kiełb, Piotr; Kowal, Łarysa; Kożuch, Antoni; Łysak, Andrzej; Maj, Bernard; Makowiec, Marek; Matusik, Stanisław; Pietrzyk, Urszula; Płatonienko, Jelena; Płeskacz, M. O.; Prałat-Kubiszewska, Ewa; Sitek, Dariusz; Szczajuk, Ludmiła; Szczodro, Oleksij; Tyrańska, Małgorzata; Urlik, Szczepan; Woźniak, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
 • Zasada wewnętrznej i zewnętrznej spójności systemu podatkowego i jej realizacja w praktyce polskiej (added: 2020-02-12) 

  Pelikan-Krupińska, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  The cohesion of the tax system involves harmonization, logic and transparency of legal regulations forming the tax system. Each tax system operating properly has to be coherent and different kinds of taxes have to be ...