Now showing items 701-720 of 1044

 • Równość w myśli prawno-politycznej Ronalda Dworkina (added: 2019-06-25) 

  Karp, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Profesor Ronald Dworkin, urodzony w 1931 r. w Woreester w stanie Massachusetts, zaliczany jest do grona najwybitniejszych żyjących współcześnie filozofów prawa i teoretyków konstytucjonalizmu. W swym dorobku naukowym ...
 • Ruch narodowy w Polsce wczoraj i dziś : ideologia, organizacja, praktyka działania (added: 2020-10-14) 

  Waniek, Danuta (Dom Wydawniczy ELIPSA, 2014)
  Ze wstępu: "Publikacja autorstwa Danuty Waniek wypełnia istotną lukę w bieżącym nurcie polskiej publicystyki politycznej. Luka ta wynika z asymetrycznego kształtu debaty publicznej, w której bardziej zauważalne są ...
 • Rynek jako wyróżnik krajobrazu małych miast oraz wsi o tradycjach miejskich na Dolnym Śląsku (added: 2021-06-24) 

  Niedźwiecka-Filipiak, Irena; Borcz, Zuzanna; Serafi, Liliana (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Artykuł dotyczy małych miast na terenie województwa dolnośląskiego. Badaniami objęto miasta do 5 tys. mieszkańców i wsie o korzeniach miejskich. Bez względu na obecny status miejscowości te mają specyfi czny charakter z ...
 • Ryty masońskie - źródła i korzenie (added: 2019-07-01) 

  Kargol, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2001)
  "Wbrew powszechnemu przekonaniu masoneria nie powstała dopiero w 1717 r., od kiedy to większość badaczy jest skłonna przyjmować jej historyczną pewność. W rzeczywistości jest znacznie starsza. Zapewne z tego powodu ...
 • Ryzyko wojenne w polityce polskich zakładów ubezpieczeniowych przed II wojną światową (added: 2020-02-13) 

  Bednaruk, Waldemar (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Próby ujęcia ryzyka wojennego w ramy statystyczne, tak by m ożna było określić skalę i prawdopodobieństwo wystąpienia ewentualnych zdarzeń, napotykały ogromne tru d n o ści. Były one tak wielkie, iż w przypadku obowiązkowych ...
 • Rzeczpospolita w dobie demokracji szlacheckiej, czyli tzw. polska anomalia? (added: 2014-02-21) 

  Malec, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
 • Rzeźba krakowska drugiej połowy XVIII w.: twórcy, nurty i tendencje (added: 2016-07-05) 

  Dettloff, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  Oparta na solidnej kwerendzie źródłowej książka ukazuje uporządkowany obraz rzeźby krakowskiej z okresu od około 1740 do 1790 roku, we wcześniejszych badaniach zwykle traktowanej jako dość chaotyczny zespół niezbyt ...
 • Rzymski rodowód depozytu nieprawidłowego. Art. 845 kodeksu cywilnego (added: 2019-06-27) 

  Zarzycki, Zdzisław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "1. Polski kodeks cywilny z 1964 r., jak i wiele innych współczesnych kodeksów europejskich, nawet tych najnowszej daty, zna wiele umów, które po raz pierwszy zostały opracowane w klasycznym prawie rzymskim. Umowa ...
 • Samorząd gminny w Polsce a i w Niemczech. Wybrane zagadnienia (added: 2019-06-27) 

  Lewandowska-Malec, Izabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Losy samorządu terytorialnego w Polsce i w Niemczech kształtowały się odmiennie w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej. W latach 1918- 1939 w Polsce funkcjonował samorząd terytorialny, początkowo według ...
 • Samorząd miejski w Lublinie w początkach II Rzeczypospolitej (added: 2020-02-13) 

  Szewczak-Daniel, Mariola (Oficyna Wydawnicza AFM, 2018)
  Podstawę prawną organizacji i funkcjonowania samorządu lubelskiego w pierwszych latach II Rzeczypospolitej stanowił Dekret o samorządzie miejskim z 4 lutego 1919 r., zwany dekretem lutowym, który obowiązywał w 150 miastach ...
 • Samorząd terytorialny a zasada pomocniczości (added: 2019-06-21) 

  Chlipała, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Funkcjonowanie zasady pomocniczości (subsydiarności) na gruncie prawa poprzedza jej występowanie jako myśli, idei filozoficznej. Za prekursorów zasady pomocniczości przyjmuje się w szczególności Arystotelesa oraz św. ...
 • Samorząd terytorialny w Polsce : zarys wykładu, kazusy, wybór źródeł (added: 2018-02-23) 

  Lewandowska-Malec, Izabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  ZE WSTĘPU: W niniejszym opracowaniu omówiono tradycje nauki polskiej w definiowaniu pojęcia samorządu terytorialnego wraz z takimi jego podstawowymi cechami, jak osobowość prawna, samodzielność czy formuła decentralizacji. ...
 • Samorządem, jak ongiś, Polska stać będzie. Zagadnienia genezy, podstawy prawnej, funkcjonowania i prób reformy samorządu wojewódzkiego w IIRP, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza i Wielkopolski (added: 2020-02-20) 

  Tarnowska, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Problematyka samorządu w okresie II RP coraz częściej pojawia się na łamach specjalistycznych czasopism historyczno-prawnych czy też w odrębnych, przywołanych poniżej monografiach. Jednocześnie, choć samorząd wojewódzki ...
 • Sądownictwo w dobrach magnackich w XVII wieku (added: 2020-02-21) 

  Ujma, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Problematyka szlacheckiego, miejskiego i wiejskiego wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. doczekała się okazałej bibliografii, w tym edycji źródłowych oraz opracowań syntetycznych. Podjęto także próby ...
 • Sądy na ziemiach polskich w czasie okupacji niemieckiej (1939–1945). Najnowsze opracowania tematu (added: 2021-08-30) 

  Wrzyszcz, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Problematyka sądownictwa w okresie II wojny światowej i okupacji ziem polskich przez III Rzeszę Niemiecką wciąż wymaga dalszych pogłębionych badań. Ogólna ocena dorobku publikacyjnego ostatnich lat jest jednak pozytywna, ...
 • Sejmiki litewskie wobec próby połączenia konwokacji z elekcją w 1648 roku (added: 2020-02-21) 

  Sawicki, Mariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "Po śmierci Władysława IV Wazy w Rzeczypospolitej powstała nowa sytuacja, gdy pojawił się projekt usprawnienia procedury elekcji. Wysunięto bowiem propozycję połączenia konwokacji z elekcją bądź też odbycia tych dwóch ...
 • Sejmy nadzwyczajne w dziejach polskiego parlamentaryzmu (added: 2020-02-21) 

  Lewandowska-Malec, Izabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
  "W dotychczasowej literaturze przedmiotu dominuje pogląd, że podział na sejmy zwyczajne (ordynaryjne) i nadzwyczajne (ekstraordynaryjne) wywodzi się z artykułów henrykowskich"(...)
 • Sejmy rozerwane i zerwane w XVII stuleciu (added: 2020-02-20) 

  Lewandowska-Malec, Izabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Zarówno w źródłach, jak również literaturze określenia: sejmy rozerwane i zerwane traktuje się zamiennie. S. Ochmann-Staniszewska i Z. Staniszewski w swojej publikacji Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza ...
 • Sejmy walne w latach 1588-1598 i ich dorobek ustawodawczy (added: 2019-06-25) 

  Lewandowska-Malec, Izabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Lata 1588-1598 to pierwsze dziesięciolecie rządów Zygmunta III Wazy. Sejmy zbierają się wówczas z dużą częstotliwością, zgodnie jednak z ówczesnym prawem. Artykuły henrykowskie przewidywały bowiem obowiązek zwołania ...
 • Sen o Polsce. Nadzieje i rozczarowania polskiej inteligencji (added: 2018-06-29) 

  Nałęcz, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Artykuł omawia rolę odegraną przez inteligencję w dziejach Polski XX wieku. Czyni to na przykładzie historii rodziny Kapiszewskich, szczególnie Henryka (1899–1964) i Andrzeja (1948–2007). Przedstawia krzepnięcie inteligencji ...