Now showing items 601-620 of 1044

 • Prawne i polityczne uwarunkowania wolności słowa w Rzeczypospolitej (added: 2020-02-19) 

  Lewandowska-Malec, Izabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  The article concerns importance of freedom of speech in the public debate. It is one of the most important and fundamental conditions for the development of democracy and building of civil society. This is a liberty that ...
 • Prawnofinansowe instrumenty polityki prorodzinnej – postulat zmian inspirowanych brytyjskim systemem Child Trust Fund (added: 2014-10-09) 

  Klimek, Paweł (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  The paper contains legal analysis of financial law instruments used to implement family policy in the Republic of Poland. It is worth noting, that the Polish family policy system is based on elements of the structure of ...
 • Prawo do wolności w świetle orzeczenia Trybunału W Strasburgu w sprawie Julii Tymoszenko oraz Jurija Łucenki przeciwko Ukrainie (added: 2019-04-10) 

  Szwarc, Karolina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
  In 2012 and 2013 the European Court of Human Rights announced two verdicts, dealing with important cases in Ukraine. They both concerned the leading Ukrainian politicians, that is Yuliya Tymoshenko and Yuriy Lutsenko. ...
 • Prawo lubeckie w miastach pruskich (XIII–XVI w.). Stan badań, źródła i perspektywy badawcze (added: 2018-10-03) 

  Modrzyński, Paweł Mateusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Artykuł podejmuje kwestię prawa lubeckiego stosowanego w miastach pruskich w okresie średniowiecza i renesansu. Przedstawiono w nim stan badań nad prawem sądowym. Wymieniono istniejące oraz zaginione źródła prawa lubeckiego. ...
 • Prawo pracy II RP: symbioza zatrudnienia pracowniczego i cywilnoprawnego (prolegomena do współczesnego podziału zatrudnienia) (added: 2020-02-17) 

  Świątkowski, Andrzej Marian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Obecne trudności związane z odgraniczeniem pracy wykonywanej w ramach umowy o pracę od zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych mają źródło w prawie rzymskim, którego zasady leżą u podstaw systemów prawa prywatnego ...
 • Prawo swojszczyzny („Heimathrecht”) jako wyraz przynależności do gminy (added: 2020-02-18) 

  Kądzielawski, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2014)
  Cechą charakterystyczną prawodawstwa austriackiego było określenie przynależności obywatela do gminy. Przynależność ta była nazywana stosunkiem swojszczyzny (Heimathrecht). Kwestie te normowała szczegółowo ustawa z dnia ...
 • Prawo w świetle przekonań moralnych i politycznych (added: 2019-06-21) 

  Daniel, Krystyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Problematyka relacji zachodzących między prawem i normami moralnymi, a przede wszystkim religijno-moralnymi stanowiła zawsze ważny temat rozważań filozoficznych, teoretycznoprawnych i socjologicznych. Wystarczy wskazać ...
 • Prawo łaski w Księstwie Warszawskim i Królestwie Kongresowym (added: 2018-10-07) 

  Sobiech, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Artykuł przedstawia sposób uregulowania prawa łaski i praktykę jego stosowania w dwóch tworach quasi-państwowych: Księstwie Warszawskim (1807–1813) oraz w okresie konstytucyjnym Królestwa Kongresowego (1815–1831). Oba ...
 • Premiowa Pożyczka Odbudowy Kraju 1946 r. (added: 2020-02-20) 

  Witkowski, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Dekret z 21 grudnia 1945 r. upoważnił ministra skarbu do wypuszczenia w 1946 r., w drodze publicznej subskrypcji, w ewnętrznej, premiowej pożyczki państwowej w obligacjach na okaziciela pod nazwą „Premiowa Pożyczka ...
 • Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w latach 2015–2020 (added: 2021-03-17) 

  Bałamut, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  There are many dilemmas related to creating Poland’s energy security. There is still a discussion between the government and experts who point out the difficulties and problems of the energy sector. In Poland, there is ...
 • Problem konstytucyjności administracyjnego sądownictwa ubezpieczeń społecznych (added: 2020-02-19) 

  Nowakowski, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  W momencie powołania - w roku 1939, jak i tworzenia - w latach 1945-1946, sądownictwo ubezpieczeń społecznych nie miało należytego oparcia w obowiązujących wówczas aktach ustrojodawczych, gdyż jego charakter, ustawowa ...
 • Problem odpowiedzialności prawnej w procesie prywatyzacji majątku Skarbu Państwa (added: 2019-06-11) 

  Fill, Wojciech (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  "Prywatyzacja majątku Skarbu Państwa jest procesem złożonym, uwarunkowanym zmiennymi w czasie koncepcjami politycznymi oraz wielością czynników społeczno-gospodarczych, kształtujących faktyczne możliwości realizacji ...
 • Problematyka aksjologiczna w Karcie Narodów Zjednoczonych (added: 2019-05-20) 

  Orbik, Zbigniew (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  "Celem niniejszego artykułu jest refleksja nad zagadnieniem wartości, ich roli oraz miejsca w podpisanej 26 czerwca 1945 roku w San Francisco Karcie Narodów Zjednoczonych. Na marginesie chciałbym również poczynić kilka ...
 • Problematyka historyczno-religijna i teoretyczno-metodologiczna w religioznawstwie katolickim (1873-1939) (added: 2019-06-26) 

  Hoffmann, Henryk (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Przedmiotem niniejszego szkicu jest ukazanie kształtowania się katolickiego religioznawstwa w Polsce, od czasów powstania naukowej refleksji nad religią do 11 wojny światowej. Nie mogąc omówić (choćby pokrótce) poglądów ...
 • Problematyka religioznawcza w badaniach polskich orientalistów w latach 1873-1939 (added: 2019-06-27) 

  Hoffmann, Henryk (Oficyna Wydawnicza AFM, 2003)
  "Kształtowanie się polskich badań religioznawczych w końcu XIX w. i na początku XX w., było ściśle związane z paralelnym rozwojem innych dyscyplin humanistycznych. Związki te wynikały zarówno z zależności teoretyczno-m ...
 • Problemy energetyki atomowej w Unii Europejskiej (added: 2020-01-28) 

  Chorośnicki, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  Artykuł omawia zmiany, jakie zaszły w światowej i europejskiej energetyce jądrowej po katastrofie w elektrowni Fukushima w Japonii w 2011 roku. We wstępie opisany został stan energetyki jądrowej na świecie, gdzie 443 ...
 • Problemy rozwojowe Egiptu w aspekcie Arabskiej Wiosny (added: 2019-04-12) 

  Głuszkowska, Aleksandra; Kusy, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
  The social protests in the Middle East states (including Egypt) – so called Arab Spring – were a great shock for international community. The most popular slogans among the Arab protesters were the slogans of freedom, ...
 • Procedury celne (added: 2019-07-01) 

  Świerczyńska, Jowita (Oficyna Wydawnicza AFM, 2002)
  "Procedury celne to pewien ukształtowany przez prawo sposób postępowania w obrocie towarowym z zagranicą. Regulacja procedur przebiegła w sposób ewolucyjny. Prawo celne z 1933 roku regulowało następujące rodzaje procedur ...
 • Proces włączania byłych nazistów do budowy demokracji liberalnej w Austrii (added: 2018-10-29) 

  Dobrowolski, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015)
  Due to denazification regulations in the first years after World War II, former Nazi party members were excluded from any form of official political life in the reborn republic. Therefore, to break that isolation, they ...
 • Procesy rewitalizacyjne we współczesnym rozwoju miast Polski (added: 2019-06-14) 

  Kaczmarska, Elżbieta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  Z wprowadzenia: "Współczesne procesy rozwoju miast w Polsce coraz częściej wiążą się z zagadnieniem rewitalizacji. Ten „gorący” temat wzbudza zainteresowanie nie tylko wśród samorządowych urzędników, ale i samych mieszkańców ...